Do oceny pracy dyrektora potrzebna jest opinia organów szkoły

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 27-02-2015 r.

Dokonywana przez organ prowadzący ocena pracy dyrektora wymaga opinii wskazanych organów szkoły. Przepisy nie precyzują zasad opiniowania oceny pracy dyrektora szkoły, w tym jawności lub tajności głosowania, ale opinia ta ma mieć formę pisemną. Wymagana jest również opinia organów szkoły.

Pracę dyrektora szkoły ocenia organ prowadzący szkołę w porozumieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. W przypadku szkół prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oceny pracy dyrektora dokonuje: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa w porozumieniu z właściwym kuratorem oświaty.

 

Organ prowadzący dokonuje oceny pracy dyrektora szkoły po zasięgnięciu opinii:

  1. rady szkoły, a w przypadku jej braku - rady pedagogicznej,

  2. zakładowych organizacji związkowych działających w danej szkole.

Przepisy prawa oświatowego nie precyzują zasad opiniowania pracy dyrektora, ale opinie te muszą mieć formę pisemną. Opinia rady pedagogicznej jako organu kolegialnego powinna mieć formę uchwały podejmowanej w drodze głosowania. Projekt opinii powinien sporządzić zespół nauczycieli wyznaczonych przez radę pedagogiczną. W trakcie zebrania rada powinna zostać z zapoznana z projektem i mieć możliwość wniesienia poprawek, zaakceptowanych przez radę zgodą większości jej członków. Uzgodniony tekst uchwala się poprzez glosowanie zwykłą większością głosów, przy zachowaniu quorum.

Informacji na temat jawności lub tajności głosowania należy szukać w regulaminie rady pedagogicznej. W niektórych regulaminach znajduje się zapis umożliwiający głosowanie w trybie tajnym, szczególnie w sprawach osobowych. Jednak głosowanie w trybie tajnym powinno nastąpić po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36629 )
Array ( [docId] => 36629 )

Array ( [docId] => 36629 )