Rodzice mają prawo wglądu w protokół z posiedzenia rady pedagogicznej

Data: 10-02-2015 r.

Ustawa o systemie oświaty wskazuje, że posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane. Dyrektor szkoły dba o nieujawnianie spraw poruszanych podczas posiedzenia, ale zaznacza także, że tajemnica nie jest bezwzględna dla nauczycieli – w określonych sytuacjach protokoły te można przekazać do wglądu rodziców lub pełnoletnim uczniom.

Dyrektor szkoły może udostępnić do wglądu rodziców protokół z posiedzenia rady pedagogicznej, jeżeli dotyczyła ona ich dziecka. Nie dopuszcza się sytuacji, w której padnie stwierdzenie, iż posiedzenie rady nie było protokołowane – obowiązek sporządzania protokołu nakłada ustawa o systemie oświaty (art. 43 ust. 2 ustawa o systemie oświaty). Jedną z kompetencji rady pedagogicznej jest podejmowanie uchwał w sprawie skreślania z listy uczniów – takie decyzje powinny być dostępne dla rodziców oraz pełnoletnich uczniów.

Obowiązek zachowania tajemnicy

 

Szczegółowe zasady działalności rady pedagogicznej są określane w regulaminie (art. 43 ust. 2 ustawa o systemie oświaty).

W regulaminie należy w przejrzysty dla nauczycieli sposób określić zasady poufności protokołu sporządzonego w toku obrad. Regulamin powinien również wskazywać, w jakich okolicznościach dopuszcza się udostępnienie protokołu do wglądu osobom niebędącym członkami rady pedagogicznej.

Tajemnica rady pedagogicznej nie zawsze jest bezwzględna

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich tajemnica rady pedagogicznej nie powinna mieć charakteru bezwzględnego. Dyrektor szkoły w określonych okolicznościach powinien umożliwić zapoznanie się zainteresowanemu z tą częścią protokołu, która go dotyczy.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36552 )
Array ( [docId] => 36552 )

Array ( [docId] => 36552 )