Do odwołania dyrektora niezbędna jest opinia kuratora oświaty

Autor: Patryk Kuzior
Data: 07-05-2015 r.

Odwołanie dyrektora możliwe jest tylko w określonych ustawą przypadkach i zawsze wymaga opinii kuratora oświaty. Zasięgnięcie opinii tego organu jest konieczne niezależnie od tego, czy odwołanie następuje w trakcie czy też na koniec roku szkolnego, czyli z dniem likwidacji szkoły.

Organ, który powierzył nauczycielowi stanowisko kierownicze w szkole może go z niego odwołać w przypadkach:

  • złożenia przez nauczyciela rezygnacji (z trzymiesięcznym wypowiedzeniem),

  • ustalenia negatywnej oceny pracy lub negatywnej oceny wykonywania zadań wymienionych w art. 34a ust. 2 ustawy o systemie oświaty, w trybie określonym przepisami w sprawie oceny pracy nauczycieli (bez wypowiedzenia),

  • złożenia przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny wniosku, o którym mowa w art. 34 ust. 2a ustawy o systemie oświaty;

  • szczególnie uzasadnionych, po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty, a w przypadku szkoły i placówki artystycznej oraz placówki, o której mowa w art. 2 pkt 7 ustawy o systemie oświaty, dla uczniów szkół artystycznych prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego - ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może odwołać nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia.

Przyczyny odwołania nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole publicznej zostały określone w sposób wyczerpujący w wymienionym powyżej przepisie. Brak jest w ustawie o systemie oświaty jakiejkolwiek innej regulacji dotyczącej odwoływania nauczyciela ze takiego stanowiska. W konsekwencji odwołanie nauczyciela ze stanowiska kierowniczego w szkole może nastąpić tylko z przyczyn wymienionych w art. 38 ustawy o systemie oświaty i wykluczone jest odwołanie umotywowane w jakikolwiek inny sposób lub dokonane w innym trybie niż wynikający z tego przepisu (wyrok WSA w Poznaniu z 26 lutego 2013 r.; wyrok WSA w Krakowie z 25 lutego 2014 r.; wyrok NSA z 14 października 2014 r.).

Likwidacji stanowiska kierowniczego nie wymieniono w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o systemie oświaty jako przypadku uprawniającego do odwołania dyrektora. W takiej sytuacji konieczne jest więc zastosowanie faktycznej regulacji zawartej w ust. 1 pkt 2 artykułu 38 ustawy o systemie oświaty, chyba, że nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze samodzielnie złoży rezygnację z tego stanowiska.

Zasięgnięcie opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest konieczne niezależnie od tego, czy odwołanie następuje w trakcie roku szkolnego czy też na koniec roku szkolnego, czyli z dniem likwidacji szkoły.

Źródło:
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 26 lutego 2013 r. w sprawie II SA/Po 929/12.
  • Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z 25 lutego 2014 r. w sprawie III SA/Kr 947/13.
  • Wyrok Najwyższego Sądu Administracyjnego z 14 października 2014 r. w sprawie I OSK 1452/14.
Patryk Kuzior, doktor nauk prawnych

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37104 )
Array ( [docId] => 37104 )