Pomoc psychologiczno-pedagogiczna: konieczne szkolenia dla nauczycieli

Data: 05-05-2015 r.

Dyrektorzy szkół powinni zapewniać szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami, u których zdiagnozowano autyzm i zespół Aspergera. Zdaniem Rzecznika Praw Dziecka zapewniana obecnie pomoc psychologiczno-pedagogiczna nie zaspokaja ich potrzeb.

Ze sprawozdania RPD za 2014 rok wynika, że pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z orzeczeniami o potrzeba kształcenia specjalnego nie jest adekwatna do zdiagnozowanych potrzeb. Największym problemem w tym zakresie jest brak kompetencji kadry dydaktycznej, która nie jest przygotowana do pracy z uczniami z autyzmem i zespołem Aspergera, a także brak środków na zatrudnianie w placówkach wykwalifikowanych specjalistów. W placówkach powinny odbywać się szkolenia dla nauczycieli realizujących zajęcia dostosowane do potrzeb stwierdzonych w poradni, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna. Ponadto dyrektor szkoły musi z większą uwagą kontrolować, czy obowiązek ten jest rzetelnie realizowany przez nauczycieli.

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna koncentruje się na indywidualnych potrzebach ucznia

Kluczowym celem udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dostosowanie procesu dydaktycznego i wychowawczego do indywidualnych potrzeb ucznia. Opinia o specjalnych potrzebach edukacyjnych wydana przez poradnię nie wyczerpuje problemu rozpoznania tych potrzeb – za rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających ze specjalnych potrzeb edukacyjnych odpowiadają nauczyciele (§ 3 ust. 1 rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach).

Dyrektor szkoły zapoznając się z Indywidualnym Programem Edukacyjno-Terapeutycznym musi szczególną uwagę zwracać na to, czy uwzględnia on wszystkie zalecane przez poradnię, w której udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, zajęcia i formy pomocy. Poszczególne aspekty wsparcia nie mogą być pomijane ze względu na brak kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje.

Dyrektor szkoły musi organizować szkolenia dla nauczycieli

Niezależnie od posiadanych kwalifikacji, na każdym nauczycielu spoczywa obowiązek dążenia do rozwoju (art. 6 pkt 3 Karta Nauczyciela). Rozwój ten powinien być wspierany przez dyrektora szkoły, który opracowuje dla nauczycieli plan doskonalenia zawodowego (§ 6 ust. 1 rozporządzenie w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków). Wieloletni plan doskonalenia zawodowego musi uwzględniać szkolenia dla nauczycieli pracujących z uczniami, u których stwierdzono autyzm – tylko wówczas udzielana w szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna będzie efektywna.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37084 )
Array ( [docId] => 37084 )