Konkurs na dyrektora szkoły – sprzeciw zgłasza się przed konkursem

Data: 05-05-2015 r.

Kandydat na dyrektora szkoły może zgłosić formalny sprzeciw odnośnie składu komisji konkursowej przed konkursem, a nie po niekorzystnym dla siebie rozstrzygnięciu. Skład komisji konkursowej określa ustawa o systemie oświaty – konkretnego przedstawiciela danego organu można wyłączyć tylko, jeżeli zastrzeżenia co do osoby będą zgłoszone wcześniej.

Kandydat na dyrektora szkoły ma prawo do zgłoszenia formalnego sprzeciwu odnośnie konkretnej osoby powołanej do składu komisji konkursowej, np. ze względu na ryzyko braku obiektywizmu, ale nie może zrobić tego po zakończeniu postępowania. Ponadto kandydat musi uwzględniać fakt, iż skład komisji konkursowej określa ustawa o systemie oświaty, co oznacza, że osoba wykluczona ze składu będzie zastąpiona przez innego przedstawiciela tego organu.

Skład komisji oceniającej kandydata na dyrektora szkoły

 

Komisję odpowiedzialną za przeprowadzenie konkursu na dyrektora szkoły powołuje organ prowadzący powierzający rzeczone stanowisko. Ustawa o systemie oświaty nakłada obowiązek powołania komisji w skład której wchodzą:

  • trzech przedstawicieli organu prowadzącego
  • dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny
  • jeden przedstawiciel rady pedagogicznej
  • jeden przedstawiciel rady rodziców
  • jeden przedstawiciel zakładowych organizacji związkowych (niezatrudniony w szkole, w której przeprowadzany jest konkurs na dyrektora szkoły)

(art. 36a ust. 6 ustawa o systemie oświaty)

W razie nieprawidłowości organ prowadzący unieważnia konkurs

Konkurs na dyrektora szkoły może być unieważniony w razie stwierdzenia nieprawidłowości, które mogły mieć wpływ na jego wynik (§8 pkt 4 rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej). Nieprawidłowości te nie mogą jednak być tożsame ze zgłoszeniem formalnego sprzeciwu wniesionego przez kandydata na dyrektora szkoły odnośnie składu już po zakończeniu postępowania (wyrok WSA w Olsztynie, II SA/Ol 121/14).

Źródło:

Wyrok WSA w Olsztynie z 13 stycznia 2015 r., II SA/Ol 121/14, nieprawomocny

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37085 )
Array ( [docId] => 37085 )