Odpowiedzialność za uczniów, którzy nie uczęszczają do świetlicy

Data: 05-05-2015 r.

Dyrektor szkoły nie zawsze odpowiada za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na terenie szkoły przed lub po zajęciach, ale nie chodzą na świetlicę. W celu uniknięcia wypadków, dyrektor powinien jednak zadbać, aby obowiązujące dokumenty w szkole określały zasady przebywania na terenie obiektu.

Zarówno ustawa o systemie oświaty, jak i Karta Nauczyciela nakładają na dyrektora szkoły obowiązki związane z zapewnieniem uczniom bezpieczeństwa w czasie zajęć organizowanych przez szkołę (art. 39 ust. 1 pkt 5a ustawa o systemie oświaty; art. 7 ust. 2 pkt 6 Karta Nauczyciela). Dyrektor szkoły nie powinien być jednak pociągany do odpowiedzialności za wypadki z udziałem uczniów, którzy przebywają w szkole mimo, iż nie mają lekcji i nie chodzą na świetlicę. W celu uniknięcia wypadków z udziałem uczniów,  dyrektor szkoły powinien opracować odpowiednie dokumenty w szkole, które określą zasady przebywania na terenie placówki, tak aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom z udziałem uczniów.

Obowiązki dyrektora szkoły nie mogą być nieograniczone

Dyrektor szkoły nie może być pociągany do odpowiedzialności za wypadki uczniów, którzy przebywają na terenie szkoły bez wiedzy jego oraz bez wiedzy nauczycieli. Potwierdza to Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie, w którym stwierdzono, że dyrektor szkoły i nauczyciele są odpowiedzialni za sprawowanie nadzoru nad uczniami podczas lekcji, przerw między lekcjami i zajęć pozalekcyjnych organizowanych przez szkołę, na czas których uczniowie zostali im powierzeni (Wyrok SA w Lublinie sygn. ACr 69/92, OSA 1994/9/48). Jeżeli rodzice chcą, aby szkoła ponosiła odpowiedzialność za ucznia, który skończył lekcje, ale nie uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, powinni zapisać go do świetlicy.

Zasady przebywania ucznia na terenie placówki – dokumenty w szkole

Dyrektor szkoły chcąc w należytym stopniu realizować spoczywające na nim obowiązki zapewnienia bezpieczeństwa uczniom musi ustalić zasady przebywania na terenie placówki poza godzinami zajęć. Zasady te może określać statut placówki w części dotyczącej praw i obowiązków ucznia. Dyrektor i wychowawcy muszą zadbać o to, aby obowiązujące dokumenty w szkole były dostępne dla rodziców – ważne, aby dokładnie poznali oni obowiązki dyrektora szkoły w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie oraz po zakończeniu zajęć.

Źródło:

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Lublinie z 20 maja 1992 r. (I ACr 69/92, OSA 1994/9/48)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37098 )
Array ( [docId] => 37098 )