Dyrektor kontroluje realizację podstawy programowej

Autor: Lucyna Gromiec
Data: 14-04-2015 r.

Żaden akt prawny nie określa zasad monitorowania realizacji podstawowy programowej. Nie istnieją również gotowe narzędzia służące realizacji tego obowiązku. Sposób, częstotliwość i zakres monitorowania mogą być wypracowane wspólnie z nauczycielami, ale ostateczną decyzję podejmuje dyrektor.

 1. dyrektor szkoły odpowiada za:

  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad realizacją podstawy programowej na etapie planowania, realizacji i badania efektów kształcenia – zagadnienia z tym związane powinny być zawarte w planie nadzoru;

  • zasięgnięcie opinii rady pedagogicznej w sprawie dopuszczenia do użytku w szkole programu nauczania;

  • dopuszczenie do użytku w szkole programów nauczania spełniających wymogi podstawy programowej;

  • opracowanie szkolnego zestawu programów nauczania dopuszczonych do użytku w szkole. Dyrektor odpowiada za uwzględnienie w szkolnym zestawie programów całości podstawy programowej ustalonej dla danego etapu edukacyjnego;

  • podanie do publicznej wiadomości zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych czy materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w roku szkolnym;

 2. nauczyciel odpowiada za:

  • decydowanie o zakresie przestrzeni przedmiotowej, którą wykorzysta do osiągnięcia danego wymagania narzuconego podstawą programową;

  • dążenie do utrwalenia i doskonalenia umiejętności, które uczeń opanował na wcześniejszym etapie edukacyjnym z danego przedmiotu;

  • kształtowanie u ucznia umiejętności określonych wymaganiami na danym etapie edukacyjnym;

  • wybór podręcznika spośród dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra edukacji narodowej lub materiału edukacyjnego i materiału ćwiczeniowego – z zastrzeżeniem, że w szkołach, w których ten sam przedmiot jest nauczany przez więcej niż jednego nauczyciela w kilku oddziałach klasowych, należy wybrać jeden podręcznik dla każdej z tych klas;

  • wybór lub opracowanie programu nauczania zgodnego z podstawą programową, przedstawienie go dyrektorowi i wnioskowanie o jego dopuszczenie;

  • rzetelna realizacja zadań związanych ze sferą wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą i wspieranie każdego ucznia w jego rozwoju.

Liczba obszarów monitorowania i działań z tym związanych jest duża, ale nie wszystkie muszą być poddane monitorowaniu w tym samym okresie. Warto zastanowić się, co z punktu widzenia danej szkoły sprawia najwięcej problemów, dokonać selekcji obszarów i zaplanować w ich obrębie działania. W tym celu przyda się wiedza, o tym że:

 1. monitoring ilościowy analizuje:

 • zgodność minimalnej liczby godzin prowadzonych zajęć z ramowymi planami nauczania,

 • frekwencję uczniów,

 • liczbę olimpijczyków,

 • liczbę uroczystości szkolnych,

 • liczbę wycieczek,

 • liczbę zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań itp.

 1. monitoring jakościowy analizuje:

 • oceny śródroczne i roczne,

 • testy, sprawdziany,

 • wyniki egzaminów próbnych,

 • egzaminy zewnętrzne,

 • pozaszkolną aktywność uczniów,

 • oddziaływania wychowawcze.

 1. monitoring organizacyjny analizuje wypełnianie zalecanych warunków i sposobu realizacji podstawy programowej.

Lucyna Gromiec, dyrektor szkoły, konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36915 )
Array ( [docId] => 36915 )