Dyrektor nadzoruje wystawienie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku

Autor: Bożena Winczewska
Data: 30-05-2014 r.

Za prawidłowe wystawienie na koniec roku odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. Kontrolę nad tym procesem sprawuje dyrektor szkoły, który sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie warunki gwarantujące poprawność wystawiania ocen.

Podstawowym warunkiem prawidłowo wystawionej rocznej oceny klasyfikacyjnej jest nienaruszenie prawa nauczyciela do ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz prawa wychowawcy klasy do ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania. W czasie ustalania ocen i na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej dyrektor powinien przeciwdziałać wszelkim naciskom wywieranym na nauczycieli.

W razie nieobecności nauczyciela ocenę wystawia osoba zastępująca go

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy w okresie wystawiania ocen, zastępuje go nauczyciel aktualnie prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Może być to nauczyciel:

  • który realizuje powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przydzielone godziny zajęć dydaktycznych w zastępstwie nieobecnego nauczyciela;
  • z którym w trakcie roku szkolnego nawiązano stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Nie można zmienić przewidywanej rocznej oceny tuż przed radą klasyfikacyjną

Nauczyciele nie powinni zmieniać, a zwłaszcza obniżać uczniom ocen klasyfikacyjnych bezpośrednio przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, ponieważ:

  • zanim ustalili ocenę klasyfikacyjną podsumowali osiągnięcia edukacyjne ucznia,
  • ustalając ocenę klasyfikacyjną potwierdzili spełnienie przez ucznia wymagań niezbędnych do uzyskania danej oceny klasyfikacyjnej.

Oceny klasyfikacyjne mogą być zmieniane:

  • niedostateczna – w wyniku egzaminu poprawkowego,
  • każda na wyższą – w wyniku sprawdzianu.

Przepisy nie przewidują procedury uzasadniania oceny niedostatecznej

Nauczyciel zobowiązany jest uzasadnić każdą ustaloną ocenę na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów i w sposób określony w statucie szkoły. Przepisy nie przewidują szczególnej procedury dla uzasadnienia ocen niedostatecznych. Dyrektor szkoły może w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przyjąć zasadę, że na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej niedostateczne roczne oceny klasyfikacyjne ustalone przez nauczycieli wymagają uzasadnienia. Uzasadnienia te nie powinny być jednak udostępniane uczniom i ich rodzicom, bo osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na nim.

Bożena Winczewska ekspertka prawa oświatowego, wizytator w kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34968 )
Array ( [docId] => 34968 )

Array ( [docId] => 34968 )