Dyrektor nadzoruje wystawienie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku

Autor: Bożena Winczewska
Data: 30-05-2014 r.

Za prawidłowe wystawienie na koniec roku odpowiedzialny jest nauczyciel prowadzący zajęcia. Kontrolę nad tym procesem sprawuje dyrektor szkoły, który sprawdza, czy spełnione zostały wszystkie warunki gwarantujące poprawność wystawiania ocen.

Podstawowym warunkiem prawidłowo wystawionej rocznej oceny klasyfikacyjnej jest nienaruszenie prawa nauczyciela do ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych z prowadzonych zajęć edukacyjnych oraz prawa wychowawcy klasy do ustalenia rocznych ocen klasyfikacyjnych zachowania. W czasie ustalania ocen i na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej dyrektor powinien przeciwdziałać wszelkim naciskom wywieranym na nauczycieli.

W razie nieobecności nauczyciela ocenę wystawia osoba zastępująca go

W przypadku nieobecności nauczyciela w pracy w okresie wystawiania ocen, zastępuje go nauczyciel aktualnie prowadzący dane zajęcia edukacyjne. Może być to nauczyciel:

 • który realizuje powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć przydzielone godziny zajęć dydaktycznych w zastępstwie nieobecnego nauczyciela;
 • z którym w trakcie roku szkolnego nawiązano stosunek pracy na podstawie umowy o pracę na czas określony.

Nie można zmienić przewidywanej rocznej oceny tuż przed radą klasyfikacyjną

Nauczyciele nie powinni zmieniać, a zwłaszcza obniżać uczniom ocen klasyfikacyjnych bezpośrednio przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem rady pedagogicznej, ponieważ:

 • zanim ustalili ocenę klasyfikacyjną podsumowali osiągnięcia edukacyjne ucznia,
 • ustalając ocenę klasyfikacyjną potwierdzili spełnienie przez ucznia wymagań niezbędnych do uzyskania danej oceny klasyfikacyjnej.

Oceny klasyfikacyjne mogą być zmieniane:

 • niedostateczna – w wyniku egzaminu poprawkowego,
 • każda na wyższą – w wyniku sprawdzianu.

Przepisy nie przewidują procedury uzasadniania oceny niedostatecznej

Nauczyciel zobowiązany jest uzasadnić każdą ustaloną ocenę na wniosek ucznia lub jego rodziców/prawnych opiekunów i w sposób określony w statucie szkoły. Przepisy nie przewidują szczególnej procedury dla uzasadnienia ocen niedostatecznych. Dyrektor szkoły może w uzgodnieniu z radą pedagogiczną przyjąć zasadę, że na zebraniu klasyfikacyjnym rady pedagogicznej niedostateczne roczne oceny klasyfikacyjne ustalone przez nauczycieli wymagają uzasadnienia. Uzasadnienia te nie powinny być jednak udostępniane uczniom i ich rodzicom, bo osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na nim.

Bożena Winczewska ekspertka prawa oświatowego, wizytator w kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34968 )
Array ( [docId] => 34968 )

Array ( [docId] => 34968 )