Picie wody przez nauczycieli na lekcji wizytator może uznać za uchybienie

Autor: Bożena Winczewska
Data: 28-03-2014 r.

Według zaleceń foniatry oraz lekarzy medycyny pracy nauczyciel powinien w czasie pracy zwilżać gardło. Zdarza się, że niektórzy nauczyciele na lekcji mają na biurku lub w pobliżu kubek z napojem lub wodę do picia. Kontrola kuratoryjna zakwestionowała korzystanie przez nauczycieli z napojów podczas lekcji.

Ustawianie przez nauczyciela na biurku naczyń z napojem i picie go w czasie prowadzonych zajęć nie należy do dobrych obyczajów i mogło być wskazane przez wizytatora jako nieprawidłowość. Wymagając od uczniów właściwego zachowania w trakcie zajęć (nie spożywania jedzenia czy napojów), nauczyciel powinien przestrzegać także określonych zasad.

Dyrektor może zgłosić zastrzeżenia do raportu wizytatorów po ewaluacji

Po przeprowadzonej ewaluacji zewnętrznej sporządzany jest raport, w którym przedstawia się wyniki i wnioski z ewaluacji i przekazuje go dyrektorowi szkoły. W terminie 7 dni od dnia otrzymania raportu dyrektor szkoły może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia dotyczące raportu. W przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń, organ sprawujący nadzór pedagogiczny dokonuje zmian w raporcie i przekazują go dyrektorowi szkoły oraz organowi prowadzącemu szkołę.

Zastrzeżenia do protokołu po kontroli kuratorium

Takie same możliwości ma dyrektor szkoły po otrzymaniu protokołu kontroli przeprowadzanej przez osobę lub zespół wyznaczonych przez kuratora oświaty. W terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu kontroli, może zgłosić do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole. Kurator po otrzymaniu zastrzeżeń może zarządzić przeprowadzenie dodatkowych czynności kontrolnych lub w przypadku stwierdzenia zasadności zgłoszonych zastrzeżeń dokonać zmian w protokole kontroli. W przypadku nieuwzględnienia całości lub części zgłoszonych zastrzeżeń sporządza pisemne stanowisko wobec zastrzeżeń i przekazuje je dyrektorowi szkoły w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.

Dyrektor szkoły może nie zgadzać się z zaleceniami i zgłaszać do organu sprawującego nadzór pedagogiczny pisemne, umotywowane zastrzeżenia w ciągu 7 dni od ich otrzymania (art. 33 ust. 5 USO oraz § 9 ust. 4 i § 16 rozporządzenia MEN z 7 października 2009 r.).

Bożena Winczewska, ekspertka prawa oświatowego, wizytator w kuratorium oświaty

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34512 )
Array ( [docId] => 34512 )

Array ( [docId] => 34512 )