Dyrektor szkoły nie może oceniać pracy członków rady pedagogicznej

Data: 28-05-2015 r.

Ani ustawa o systemie oświaty ani Karta Nauczyciela nie przewiduje dla dyrektora szkoły prawa do oceniania pracy członków rady pedagogicznej. Praca w radzie pedagogicznej jest dla nauczycieli działaniem zbiorowym – dyrektor szkoły nie może zatem stosować indywidualnych ocen czy usprawiedliwień.

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje dla dyrektora szkoły uprawnień do dokonywania oceny pracy nauczycieli w radzie pedagogicznej. Zadania przewidziane dla nauczycieli w związku z działalnością tego organu szkoły mają charakter zbiorowy, dlatego istotne znaczenie mają efekty ich pracy jako zespołu. Stosowanie indywidualnych ocen dotyczy pracy nauczycieli w związku z zajmowanymi przez nich stanowiskami, ale nigdy z perspektywy pracy w radzie pedagogicznej.

Ustawa o systemie oświaty nie przewiduje oceniania pracy rady

Ocena pracy rady pedagogicznej nie została przewidziana w ustawie o systemie oświaty. Dyrektor szkoły może przewidzieć dla nauczycieli ocenę pracy lub dorobku zawodowego, ale nie dotyczy to tych aspektów pracy, które wpisują się zbiorowe zadania rady pedagogicznej. Ponadto dyrektor szkoły nie posiada kompetencji do arbitralnego usprawiedliwiania nieobecności nauczycieli na zebraniach – usprawiedliwienie nieobecności następuje w takim przypadku na zasadach ogólnych dotyczących nieobecności w pracy.

Dyrektor szkoły nadzoruje, ale nie ocenia pracy rady pedagogicznej

Ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektora szkoły obowiązek kontrolowania uchwał podejmowanych przez radę pedagogiczną. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa, a o wstrzymaniu tym informuje organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Potwierdzenie niezgodności uchwały z prawem skutkuje jej uchyleniem (art. 41 ust. 3 ustawa o systemie oświaty).

Przygotowanie uchwały naruszającej przepisy prawa oświatowego nie może skutkować wyciąganiem jakichkolwiek konsekwencji dla nauczycieli – badanie zgodności uchwał rady z przepisami prawa jest obowiązkiem dyrektora szkoły, podczas gdy szczegółowa znajomość regulacji prawa nie wpisuje się zakres obowiązków i wymagań stawianych przed radą pedagogiczną.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37240 )
Array ( [docId] => 37240 )