Dyrektor szkoły sprawuje nadzór nad księdzem prowadzącym religię

Data: 16-04-2015 r.

W zakresie nadzoru pedagogicznego w stosunku do księdza prowadzącego religii stosuje się takie same przepisy, jak dla nauczycieli zatrudnionych przez dyrektora szkoły. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły może i powinien przewidywać hospitacje na lekcjach religii, a ksiądz nie może nie wyrazić na to zgody.

Dyrektor szkoły oraz  inni nauczyciele zajmujący w szkole stanowiska kierownicze są odpowiedzialni za sprawowanie nadzoru pedagogicznego w placówce. Dyrektor szkoły ma obowiązek obserwowania i kontrolowania prowadzonych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych, dlatego ma prawo do ich hospitacji (§20 ust. 1 rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego). Hospitacja nie ma charakteru dobrowolnego dla nauczycieli – nie mogą oni nie wyrazić zgody na obecność dyrektora w czasie lekcji. Dotyczy to również księdza prowadzącego religię – nadzór pedagogiczny dyrektora szkoły uwzględnia także te zajęcia.

Ksiądz podlega nadzorowi pedagogicznemu dyrektora szkoły

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły uwzględnia nie tylko wszystkie zajęcia obowiązkowe, ale także religię, niezależnie od tego czy lekcje są prowadzone przez katechetę czy księdza. Ksiądz, jak każdy inny nauczyciel, podlega nadzorowi pedagogicznemu dyrektora szkoły, który ma prawo do przeprowadzenia hospitacji i kontroli metodyki nauczania oraz zgodności prowadzonych lekcji z programem nauczania zatwierdzonym zgodnie z rozporządzeniem w sprawie nadzoru pedagogicznego. Uprawnienie dyrektora szkoły jest wyrażone wprost w § 11 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. W związku z tym nie dopuszcza się sytuacji, w której ksiądz odmawia prowadzenia lekcji, jeżeli dyrektor szkoły zapowiada hospitację  - stosuje się tu bowiem takie same zasady, jakie dla nauczycieli przewiduje § 20 ust. 3 rozporządzenia o nadzorze pedagogicznym.

Dyrektor szkoły może przedstawić wnioski kościelnym zwierzchnikom księdza

Jeżeli wnioski wynikające ze sprawowania nadzoru pedagogicznego są w opinii dyrektora szkoły niepokojące, to jest on uprawniony do przekazywania ich odpowiednio biskupowi diecezjalnemu Kościoła Katolickiego oraz właściwym władzom zwierzchnim pozostałych kościołów i innych związków wyznaniowych § 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w szkołach publicznych. Rozporządzenie nie określa przypadków, kiedy jest to dopuszczalne, wskazuje jedynie, że mają być to sytuacje uzasadnione.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36952 )
Array ( [docId] => 36952 )