Nagród dla nauczycieli nie trzeba konsultować ze związkami

Data: 15-04-2015 r.

Organ prowadzący nie może wprowadzić do regulaminu przyznawania nagród dla nauczycieli zapisu obligującego dyrektora szkoły do przeprowadzania w tym zakresie konsultacji ze związkami zawodowymi. Przydzielanie nagród jest indywidualną sprawą dyrektora szkoły , a Karta Nauczyciela nie upoważnia organu prowadzącego do uszczuplania jego kompetencji.

Karta Nauczyciela ani ustawa o systemie oświaty nie nakładają na dyrektora szkoły obowiązku konsultowania się ze związkami zawodowymi w kwestii przyznawania nagród dla nauczycieli.  Dyrektor szkoły   jest pracodawcą dla wszystkich osób zatrudnionych w placówce – w tym dla nauczycieli , dlatego w jego obowiązki wpisuje się dokonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy – na podstawie ustawy Karta Nauczyciela lub Kodeksu Pracy.

Obowiązek konsultowania się ze związkami to ograniczenie autonomii dyrektora szkoły

Jedną z kompetencji dyrektora szkoły jest przyznawanie nagród o których mowa w art. 39 ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty. Przepis ten wskazuje, że decyzje o przyznawaniu nagród są autonomicznymi decyzjami dyrektora szkoły. Przyznając nagrody dla nauczycieli dyrektor musi działać zgodnie z regulaminem o którym mowa w art. 49 ust. 2 ustawy Karta Nauczyciela, ale jednocześnie- regulamin ten nie może uszczuplać jego ustawowych kompetencji. Wskazanie w regulaminie przyznawania nagród na obowiązek konsultowania się ze związkami zawodowymi należy traktować jako uszczuplanie kompetencji ustawowo przysługujących dyrektorowi szkoły. Jedynym ograniczeniem, jakie przewiduje się w przyznawaniu nagród dla nauczycieli jest okres ich pracy w szkole – nie może być on krótszy niż rok (art. 49 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Karta Nauczyciela nie pozwala na ograniczanie uprawnień wynikających z innej ustawy

Karta Nauczyciela nie zawiera regulacji dotyczących  przyznawania nagród dla nauczycieli, a jedynie deleguje do ich określenia organ prowadzący, szczegółowo wskazując zakres i treść upoważnienia. Organ prowadzący szkołę jest upoważniony do ustalenia trybu i kryteriów przyznawania nagród dla nauczycieli za ich  osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej. Konieczne jest również ustalenie sposobu podziału środków na nagrody dla nauczycieli przyznawane przez organ prowadzący oraz przez dyrektora szkoły (art. 49 ust. 2 Karta Nauczyciela). Karta Nauczyciela zastrzega, że regulamin nie może pozwalać na przyznawanie nagród dla nauczycieli, którzy nie przepracowali w szkole co najmniej jednego roku. Wszystkie pozostałe kwestie organ prowadzący ustanawia w regulaminie. Regulamin ten, będący aktem prawa miejscowego, nie może zawężać kompetencji, jakie dla dyrektora szkoły przewiduje Karta Nauczyciela lub Ustawa o systemie oświaty – a takim zawężeniem jest zobligowanie dyrektora do tego, aby kwestie przyznawania nagród dla nauczycieli konsultował ze związkiem zawodowym.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36951 )
Array ( [docId] => 36951 )