Dyrektor szkoły wyda arkusz hospitacji przy staraniu o awans nauczyciela

Autor: Wysocka Marta
Data: 09-06-2013 r.

Arkusz hospitacji jest dla nauczycieli dokumentem jawnym, przechowuje go dyrektor szkoły, zobowiązany do wydania dokumentu na wniosek zainteresowanego. Ponadto, wyniki hospitacji zawsze powinny być omawiane podczas rozmowy pohospitacyjnej.

Dyrektor szkoły hospituje zajęcia prowadzone przez nauczycieli w ramach realizacji obowiązku sprawowania nadzoru pedagogicznego, w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej szkoły lub placówki (§ 20 ust. 3 rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego). Po przeprowadzonej hospitacji dyrektor szkoły wypełnia arkusz, który jest istotny dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy. Wzór arkusza hospitacji jest opracowywany w szkole.

Dyrektor szkoły nie może zakazać wglądu w arkusze hospitacji

 
Arkusze hospitacji są dokumentami w pełni jawnymi dla nauczycieli, których lekcje były hospitowane. Ani nauczyciel hospitujący ani dyrektor szkoły nie mogą uniemożliwić zapoznania się z nimi, również jeżeli wnioskujący nie stara się o awans nauczyciela i arkusze nie są mu potrzebne do skompletowania dokumentacji. Arkusz należy wypełniać podczas rozmowy pohospitacyjnej z hospitowanym. Nauczyciel ma obowiązek zapoznania się z dokumentem oraz złożenia na nim podpisu.

Awans nauczyciela a dostęp do arkuszy hospitacji

Ubiegając się o awans nauczyciela należy zgromadzić odpowiednią dokumentację. Część potrzebnych dokumentów przechowuje dyrektor szkoły, który wyda je lub umożliwi ich powielenie na wniosek nauczyciela. Dyrektor szkoły może oczekiwać pisemnego wniosku o wydanie dokumentacji, ale nie może odmówić wydania go. Jeżeli wewnętrzne uregulowania nie przewidują wydawania dla nauczycieli oryginałów tego typu dokumentów – detektor szkoły wyrazi zgodę na sporządzanie kopii.

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego

Podstawa prawna: § 20 ust. 3 z dnia 7 października 2009 roku dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2009 r. nr 168 poz. 1324 z późn. zm).


Zobacz także:

Wysocka Marta

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30136 )
Array ( [docId] => 30136 )