Frekwencja ucznia z nauczaniem indywidualnym

Data: 20-10-2013 r.

W przypadku organizowania nauczania indywidualnego stosuje się odrębne dokumenty w szkole. Dyrektor szkoły zakłada dla ucznia odrębny dziennik, dla nauczycieli ważne jest, że obecności tego ucznia nie bierze się pod uwagę podczas liczenia frekwencji półrocznej i rocznej.

Obowiązek odnotowywania w dzienniku lekcyjnym obecności uczniów jest dla nauczycieli jednym z najważniejszych obowiązków dotyczących tego, jak są prowadzone dokumenty w szkole. Dyrektor szkoły powinien zwrócić nauczycielom uwagę, że w dzienniku lekcyjnym nie odnotowuje się nieobecności ucznia, który realizuje nauczanie indywidualne w domu.

Dokumenty w szkole – obliczanie frekwencji klasy

Problem z obliczaniem frekwencji ucznia realizującego nauczanie indywidualne dotyczy nauczycieli odpowiedzialnych za obliczanie frekwencji półrocznej i rocznej dla klasy. Dokumenty w szkole należy wypełnić w następujący sposób: nauczyciel sumuje informacje zawarte w dzienniku lekcyjnym oraz informacje zawarte w dzienniku indywidualnego nauczania (§ 7 ust. 3 i § 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji).

Zajęcia prowadzone w domu – zadania dla nauczycieli

Dyrektor szkoły przewidując dla nauczycieli prowadzenie zajęć z uczniem realizującym nauczanie indywidualne zobowiązuje ich do:

  • realizowania treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego praz obowiązkowych zajęć edukacyjnych wynikających z ramowego planu nauczania (§ 5 ust. 1 rozporządzenia sprawie sposobu i trybu organizowania indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego i indywidualnego nauczania dzieci i młodzieży),

  • prowadzenia dziennika nauczania indywidualnego (§ 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania).

Indywidualny dziennik ucznia, podobnie jak prowadzone dokumenty w szkole, wymaga odnotowywania obecności ucznia na zajęciach, które dyrektor szkoły przewidział do zrealizowania w danym semestrze.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30169 )
Array ( [docId] => 30169 )

Array ( [docId] => 30169 )