Zwolnienie z wf – dyrektor szkoły nie potrzebuje wniosku rodziców

Data: 14-09-2013 r.

Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z zajęć wf na podstawie zaświadczenia lekarskiego. Nie potrzebuje on dodatkowego wniosku rodziców. Dokumenty w szkole powinny jednak zawierać zgodę na wcześniejsze opuszczenie szkoły, jeżeli wf jest ostatnią lekcją.

Nauczyciel wychowania fizycznego otrzymuje informację o zwolnieniu ucznia z udziału w ćwiczeniach od dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję na postawie dostarczonego zaświadczenia lekarskiego. Zaświadczenie powinno zawierać informację na temat okresu trwania zwolnienia oraz, jeżeli to konieczne, wskazówki dla nauczycieli.

Dyrektor szkoły nie potrzebuje wniosku od rodziców


Szczegółowe zasady związane ze zwalnianiem uczniów z zajęć wychowania fizycznego mogą zawierać regulacje wewnętrzne. Zarówno dla dyrektora szkoły jak również dla nauczycieli obligatoryjne są jednak regulacje zawarte w rozporządzeniu w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Przepisy te nie wskazują, aby dyrektor szkoły lub nauczyciel wychowania fizycznego oprócz dostarczenia zaświadczenia lekarskiego, miał oczekiwać wniosku o zwolnienie od rodziców lub opiekunów ucznia. Dokumenty w szkole muszą zawierać wyłącznie zaświadczenie wydane przez lekarza.

Zgoda rodziców potrzebna w przypadku opuszczenia terenu szkoły

W zależności od możliwości dyrektor szkoły podejmuje decyzję o tym, jak uczeń zwolniony z ćwiczeń będzie spędzał te godziny. Prawo nie zabrania zwolnienia go do domu lub wyrażenia zgody na późniejsze przyjście, jeżeli nauczyciel wychowania fizycznego prowadzi z daną klasą zajęcia na ostatniej lub pierwszej godzinie. Jednak w takiej sytuacji dyrektor szkoły musi otrzymać pisemną zgodę rodziców na takie rozwiązanie. Jest to związane z faktem, iż dyrektor szkoły i nauczyciele ponoszą odpowiedzialność za bezpieczeństwo ucznia w czasie trwania zajęć szkolnych.

Jeżeli zwolnienie z obecności w szkole ma charakter jednorazowy, uczeń może przekazać je wychowawcy, natomiast jeśli ma obowiązywać przez cały okres wskazany w zaświadczeniu lekarskim, musi wiedzieć o nim dyrektor szkoły.

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (DzU z 2007 r. nr 83, poz. 562 ze zm).


Marta Wysocka
, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30164 )
Array ( [docId] => 30164 )

Array ( [docId] => 30164 )