Kadencję dyrektora szkoły można skrócić z powodu konfliktu

Data: 29-06-2014 r.

Ustawa o systemie oświaty mówi, że kadencja dyrektora szkoły trwa pięć lat, ale w uzasadnionych przypadkach może zostać skrócona. Jedną z okoliczności uzasadniających skrócenie kadencji dyrektora szkoły może być konflikt wśród kadry nauczycielskiej – orzekł WSA w Warszawie.

Organ prowadzący powierzając stanowisko dyrektora szkoły może uwzględnić zastrzeżenie o którym mówi ustawa o systemie oświaty, tj. powierzyć je na okres krótszy niż pięć lat, jeżeli istnieją ku temu uzasadnione okoliczności. Okres, na jaki powierzone zostanie stanowisko dyrektora szkoły  nie może być jednak krótszy niż jeden rok (art. 36a ust. 13 ustawa o systemie oświaty). Zdaniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie okolicznością uzasadniającą skrócenie kadencji dyrektora szkoły jest istnienie trwałego konfliktu w środowisku nauczycielskim danej szkoły (II SA/Wa 217/13).

Dyrektor szkoły na mniej niż pięć lat

Ustawa o systemie oświaty dopuszcza skrócenie kadencji, ale nie wskazuje, jakie uzasadnione okoliczności należy uznać za uprawniające do tego, aby dyrektor szkoły sprawował funkcję krócej niż pięć lat. Zgodnie z orzeczeniem WSA w Warszawie jedną z przesłanek do skrócenia kadencji dyrektora szkoły jest istnienie konfliktu związanego z jego osobą. Jeżeli konflikt, który powstał wokół osoby dyrektora szkoły może mieć negatywny wpływ na pracę szkoły, to jest to ten szczególnie uzasadniony przypadek, w którym stanowisko może być powierzone na mniej niż pięć lat.

Podobne uzasadnienie dla prawomocności skrócenia kadencji dyrektora szkoły można odnaleźć w wyroku Sądu Najwyższego z 22 kwietnia 1998 roku. Stwierdzono, że jeżeli w szkole kierowanej przez dyrektora szkoły panuje zła atmosfera, środowisko nauczycielskie jest podzielone, co utrudnia realizowanie zadań wychowawczych szkoły, to jest to przypadek uzasadniający skrócenie kadencji dyrektora szkoły (sygn. Akt. I PKN 54/98).

Ustawa o systemie oświaty daje prymat interesowi oświaty

Powołując dyrektora szkoły na okres krótszy niż pięć lat organ prowadzący nie zakłada z góry, że w przypadku rozwiązania konfliktów i poprawy sytuacji w szkole dyrektor nie zostanie ponownie, w drodze konkursu, powołany na to samo stanowisko. Skorzystanie z uprawnienia, jakie daje ustawa o systemie oświaty ma jednak na celu zagwarantowanie, że wybór dyrektora szkoły nie będzie negatywnie wpływał na jakość pracy szkoły i systemu oświaty.

Marta Wysocka, specjalistka z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35210 )
Array ( [docId] => 35210 )