Karty kwalifikacyjne wypełnia się również na zakończenie wypoczynku 

Data: 08-07-2013 r.

Organizując letni wypoczynek należy wyegzekwować od uczestników wypełnione karty kwalifikacyjne. Kierownik wypoczynku, lekarz lub pielęgniarka i wychowawca wypełniają kartę również na koniec wypoczynku.

Do obowiązków wychowawcy wypoczynku należy w szczególności:

  • zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku;
  • prowadzenie dziennika zajęć, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
  • opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy;
  • organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia;
  • sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyżywienia oraz innych czynności opiekuńczych;
  • zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy;
  • prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku.

Organizatorzy wypoczynku są zobowiązani przechowywać kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku.

Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki wypoczynku organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.


Karta kwalifikacyjna dla każdego uczestnika


Organizując letni wypoczynek należy wyegzekwować od uczestników wypełnione karty kwalifikacyjne. Karty należy rozdać uczniom z pewnym wyprzedzeniem, ponieważ wypełniają ją nie tylko rodzice, ale także wychowawca klasy, do której uczeń uczęszcza. Czasami potrzebny będzie również wpis lekarza lub pielęgniarki o szczepieniach, jeśli nie może ich potwierdzić rodzic.

Wpisy również na koniec wypoczynku


Kartę uczestnika wypełnia się również na koniec trwania wypoczynku. I tak:
  • kierownik wypoczynku wypełnia pola potwierdzające pobyt dziecka w miejscu wypoczynku;
  • lekarz lub pielęgniarka sprawująca opiekę medyczną wypełnia rubryki dotyczące informacji o stanie zdrowia dziecka podczas trwania wypoczynku (zachorowaniach, urazach, leczeniu) oraz ewentualnym leczeniu ambulatoryjnym lub hospitalizacji;
  • wychowawca/instruktor wypełnia miejsca w karcie dotyczące uwag i spostrzeżeń o dziecku podczas trwania wypoczynku.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30150 )
Array ( [docId] => 30150 )

Array ( [docId] => 30150 )