Postępowanie dyrektora szkoły w przypadku agresji ucznia

Data: 19-04-2013 r.

Dyrektor szkoły powinien być informowany o każdym zachowaniu agresywnym ucznia, nawet jeżeli nauczyciele i pedagog szkolny panują nad sytuacją. Istotne jest również, aby dyrektor kierował kadrę na szkolenia dla nauczycieli dotyczące tego problemu.

Agresja to świadome działanie mające na celu wyrządzenie krzywdy drugiej osoby. Nauczyciele, pedagog szkolny i dyrektor szkoły muszą reagować na każdy przejaw agresji u uczniów. Problem agresji jest poważny, dlatego ośrodkach doskonalenia zawodowego organizowane są szkolenia dla nauczycieli, podczas których przekazywane są informacje na temat zasad działania w trudnych sytuacjach. Dyrektor szkoły powinien dbać, by kadra dydaktyczna placówki w nich uczestniczyła – to szczególnie ważne dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, którzy nie mają wieloletniego doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą.

Nauczyciele i pedagog szkolny – rozmowa i ustalenia

O zachowaniu agresywnym zawsze powinien zostać poinformowany pedagog szkolny i dyrektor szkoły. Nauczyciel zawsze powinien reagować – może upomnieć ucznia przy całej klasie i poinformować, że o zajściu dowie się również pedagog szkolny, a jeżeli będzie taka konieczność, to również dyrektor szkoły.

Wyjaśnia także, jakie konsekwencje są wyciągane za podobne zachowanie. Konieczne jest również porozmawianie z uczniem na osobności, w rozmowie może uczestniczyć także pedagog szkolny. Przed spotkaniem nauczyciel powinien przeprowadzić rozmowę z pedagogiem i innymi nauczycielami – dowie się wówczas czy zachowanie miało charakter incydentalny czy regularnie się powtarza. Pomoże to w ustaleniu przyczyn agresji i wypracowaniu zasad pracy z uczniem.

O zdarzeniu powinien dowiedzieć się dyrektor szkoły

Zaangażowanie dyrektora szkoły w działania wychowawcze jest konieczne, ponieważ to on jest odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkoły. Jeżeli zachowanie agresywne było incydentalne, a uczeń zobowiąże się do przestrzegania ustalonych zasad – dyrektor szkoły nie będzie podejmował działań. Jeśli jednak pedagog szkolny lub nauczyciele wciąż będą dostrzegać agresję, dyrektor szkoły powinien wezwać rodziców lub opiekunów ucznia. Przyczyną brutalizacji zachowania mogą być poważne problemy ucznia, który nie potrafi znaleźć sposobu ich rozwiązania.

Praca z uczniem agresywnym wymaga współpracy rodziców

Poinformowanie rodziców o zachowaniu ucznia jest obowiązkiem wychowawcy klasy. Znajomość sytuacji rodzinnej jest niezbędna do podjęcia działań eliminujących podobne zdarzenia. Z rodzicami powinien pracować również pedagog szkolny, a jeżeli uzna, że właśnie sytuacja rodzinna może stanowić źródło niewłaściwych zachowań ucznia – dyrektor szkoły ma obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie odpowiednich organów.

Procedury postępowania z uczniem agresywnym jest przedmiotem wielu szkoleń dla nauczycieli. Uczestnicząc w nich pedagodzy dowiedzą się, jak radzić sobie w trudnych sytuacjach, a przede wszystkim – jak pomóc uczniowi, który agresją odreagowuje problemy szkolne lub pozaszkolne.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30120 )
Array ( [docId] => 30120 )