Konsekwencje ujawnienia tajemnicy rady pedagogicznej zależą od skali szkody

Autor: Leszek Zaleśny
Data: 29-12-2015 r.

Osoby biorące udział w posiedzeniu rady pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły. Konsekwencje niedochowania tajemnicy są uwarunkowane skalą wyrządzonej szkody.

Dobra osobiste pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej innymi przepisami. Ocena stopnia ich naruszenia zależy od zakresu ujawnionych informacji. Prawo nie definiuje pojęcia dóbr osobistych. Przykładowy katalog dóbr osobistych zawiera m.in. zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek.

W zależności od skali szkody wobec członka rady pedagogicznej można zastosować rozmowę wyjaśniającą nieetyczność czynu z jednoczesnym zażądaniem zadośćuczynienia poszkodowanemu w formie adekwatnej do czynu. W przypadku powtarzania się sytuacji sprawę nauczyciela należy skierować na drogę postępowania dyscyplinarnego. Zasady postępowania dotyczą wszystkich członków rady pedagogicznej, również dyrektora szkoły jako jej przewodniczącego.

Pokrzywdzony, na zasadach określonych kodeksem cywilnym, może żądać:

  • aby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków,
  • zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, to poszkodowany może żądać jej naprawienia.

Leszek Zaleśny, członek zarządu OSKKO, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38273 )
Array ( [docId] => 38273 )

Array ( [docId] => 38273 )