Nauczyciel ma obowiązek podpisać arkusz pohospitacyjny

Autor: Małgorzata Krajewska
Data: 10-12-2015 r.

Odmowa podpisania przez nauczyciela arkusza pohospitacyjnego z przeprowadzonej kontroli stanowi niedopełnienie jednego z podstawowych obowiązków - rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem i podstawowymi funkcjami szkoły.

W takiej sytuacji dyrektor powinien ponownie zwrócić się do nauczyciela o podpisanie arkusza, tym razem jednak w obecności świadka, którym może być wicedyrektor lub inny nauczyciel, np. przewodniczący zespołu przedmiotowego. W przypadku ponownej odmowy należy w protokole pohospitacyjnym umieścić stosowny zapis, pod którym podpis złożą dyrektor i świadek. Taki przypadek można opisać w sprawozdaniu z realizacji nadzoru pedagogicznego, które dyrektor przedstawia radzie pedagogicznej.

Nauczyciel, który uchybia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, jakie nakładają na niego przepisy prawa oświatowego, musi liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną, bez względu na podstawę nawiązania stosunku pracy i stopień awansu zawodowego.

Ocena pracy nauczyciela - najwcześniej rok od ostatniej

Jeżeli dyrektor stwierdził poważne niedostatki w pracy dydaktycznej nauczyciela, może z własnej inicjatywy dokonać oceny jego pracy, ale nie wcześniej niż po upływie roku od poprzedniej oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego.

W przypadku negatywnej oceny pracy stosunek pracy z nauczycielem ulega rozwiązaniu z końcem tego miesiąca, w którym upływa trzymiesięczne wypowiedzenie, licząc od dnia otrzymania przez niego informacji w tej sprawie. Rozwiązanie stosunku pracy z powodu ustalenia negatywnej oceny pracy dotyczy zarówno nauczycieli zatrudnionych na podstawie mianowania, jak i nauczycieli zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony.

Obserwacja zajęć - forma realizacji nadzoru pedagogicznego

Do podstawowych obowiązków dyrektora szkoły w ramach nadzoru pedagogicznego należy m.in. kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. W ramach realizacji tych zadań w szczególności obserwuje on prowadzone przez nauczycieli zajęcia z uczniami zgodnie z planem nadzoru, który zawiera m.in. tematykę i terminy przeprowadzenia ww. kontroli.

Małgorzata Krajewska, naczelnik Wydziału Oświaty i Wychowania dla Dzielnicy Ursus m.st. Warszawy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 38186 )
Array ( [docId] => 38186 )

Array ( [docId] => 38186 )