Niegodne zachowanie dyrektora szkoły może stanowić przyczynę odwołania

Autor: Wysocka Marta
Data: 24-07-2015 r.

Organ prowadzący może odwołać dyrektora szkoły, jeżeli dopuści się on niegodnego zachowania w życiu prywatnym. Ocena pracy oraz osiągnięcia w zakresie zarządzania szkołą nie muszą stanowić okoliczności łagodzącej, jeżeli czyn popełniony przez dyrektora wiąże się z rażącym naruszeniem porządku prawnego.

Organ prowadzący może odwołać dyrektora szkoły w trybie natychmiastowym w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uprzednio zasięgając opinii kuratora oświaty (art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawa o systemie oświaty). Ustawa o systemie oświaty nie precyzuje pojęcia przypadku szczególnie uzasadnionego, ale w powołując się na orzecznictwo za taki można uznać sytuację, w której dyrektor szkoły dopuszcza się niegodnego zachowania – również w życiu prywatnym.

Naruszenie porządku prawnego uzasadnia odwołanie dyrektora szkoły

Rażące naruszenie prawa, które ma miejsce w życiu prywatnym dyrektora szkoły, ale rzutuje na jego nieposzlakowaną opinię, może stanowić przyczynę odwołania go z funkcji kierowniczej. Takie stanowisko zostało wyrażone w wyroku WSA w Białymstoku (sygn. II SA/Bk 1179/14). W wyroku zwrócono również uwagę na fakt, iż osiągnięcia w życiu zawodowym  nie muszą w takiej sytuacji stanowić okoliczności łagodzącej, mającej powstrzymać organ prowadzący od odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska.

Organ prowadzący nie podejmuje decyzji o odwołaniu autonomicznie – konieczne jest wcześniejsze zasięgnięcie w tej sprawie opinii kuratora oświaty – kurator ma na jej wydanie 5 dni roboczych od dnia otrzymania wystąpienia ze strony organu prowadzącego. Jeżeli we wskazanym terminie opinia nie zostanie wydana, uznaje się, że jest ona pozytywna (art. 38 ust. 2 ustawa o systemie oświaty).

Bardzo dobra ocena pracy nie wyklucza odwołania dyrektora szkoły ze stanowisko

W wyroku WSA podkreślono, że bardzo dobra ocena pracy odnosząca się do zarządzania placówką nie stanowi dla organu prowadzącego przeszkody dla odwołania dyrektora szkoły ze stanowiska kierowniczego. Decyzja o odwołaniu odnosić powinna się do charakteru czynu  dyrektora – jeżeli kurator zgodzi się z decyzją organu prowadzącego, zasługi dyrektora nie będą miały wpływu na utratę stanowiska.

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 3 marca 2015 r., II SA/Bk 1179/14

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37589 )
Array ( [docId] => 37589 )

Array ( [docId] => 37589 )