Nowy rok szkolny – zmiany w statucie przedszkola

Data: 23-06-2015 r.

W związku z nowelizacją ustawy o systemie oświaty z 20 lutego 2015 r. dyrektorzy są zobowiązani dostosować statuty do nowych przepisów. Jeśli statut albo niektóre jego postanowienia będą sprzeczne z prawem, kurator oświaty może je uchylić.

Dostosowanie statutu do zmienionych przepisów polegać będzie na zmianie niektórych jego zapisów, wykreśleniu innych lub dopisaniu nowych postanowień.

W przypadku przedszkoli uwagę należy zwrócić na postanowienia dotyczące nadzoru pedagogicznego (wprowadzenie oceny jakości pracy) i uprawnień rady pedagogicznej w kontekście sposobu wykorzystywania wyniku nadzoru.

Projekt statutu albo jego zmian przygotowuje rada pedagogiczna i przedstawia do uchwalenia radzie przedszkola. W placówkach, w których rada nie została powołana, jej zadania wykonuje rada pedagogiczna. Zmiany postanowień statutu są wprowadzane uchwałą rady przedszkola lub rady pedagogicznej,a nie w formie aneksu.

Przepisy statutu zmienia się odrębną uchwałą, która wskazuje dokonywane zmiany (np. po § 23 dodaje się § 23a w brzmieniu …….).

Nowelizacja nie może naruszać konstrukcji pierwotnego statutu. W przypadku dużych zmian lub wielokrotnej nowelizacji dyrektor może zredagować jednolity tekst statutu wg następujących zasad:

  • zachowuje się numerację pierwotnego tekstu statutu i uwzględnia numerację dodaną przez uchwały zmieniające,

  • w miejscu przepisu uchylonego wpisuje się oznaczenie uchylonej jednostki redakcyjnej oraz określenie „uchylony”, podając w odnośniku tytuł uchwały uchylającej,

  • zmieniany zapis przytacza się w pełnym brzmieniu,

  • jeżeli dodaje się nowe paragrafy, zachowuje się dotychczasową numerację, dopisując do numeru nowego paragrafu małą literę alfabetu łacińskiego.

Nowelizacja dotyczy przede wszystkim zmian statutów przedszkoli publicznych. Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby dokonać również przeglądu statutu przedszkola niepublicznego.

W przedszkolach niepublicznych osoba prowadząca nadaje zarówno pierwszy, jak i kolejne statuty, a także dokonuje w nich zmian.

Dariusz Skrzyński, prawnik, specjalista z zakresu prawa oświatowego, prawa pracy i prawa autorskiego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37365 )
Array ( [docId] => 37365 )