O częstotliwości hospitacji decyduje dyrektor szkoły

Data: 22-04-2015 r.

Dyrektor szkoły przeprowadza hospitację lekcji w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz podczas dokonywania oceny pracy nauczyciela. Przepisy prawa oświatowego nie określają, jak często należy hospitować zajęcia, ale dyrektor szkoły w tym zakresie kierować się potrzebami zarówno nauczycieli, jak i uczniów i ich rodziców.

Ocena pracy nauczyciela może być dokonywana nie częściej jeden raz rocznie (art. 6a ust. 1 Karta Nauczyciela). Dokonuje jej dyrektor szkoły, który zwykle przeprowadza również dwie hospitacje zajęć. Dla nauczycieli często zaskoczeniem jest natomiast hospitacja niezwiązana z oceną pracy nauczyciela, do której przeprowadzenia dyrektor szkoły ma prawo

Ocena pracy nauczyciela – dyrektor szkoły musi obserwować lekcje

 

Dokonując oceny pracy nauczyciela dyrektor szkoły ocenia nie tylko stopień realizacji zadań przewidzianych dla nauczycieli w Karcie Nauczyciela, ale także takie kwestie jak:

  • poprawność merytoryczna i metodyczna prowadzonych zajęć
  • prawidłowość realizacji innych zadań zawodowych wynikających ze statutu szkoły,
  • kulturę i poprawność języka,
  • pobudzanie inicjatywy uczniów,
  • zachowanie odpowiedniej dyscypliny na zajęciach.

(§2 ust. 8 rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego)

Informacje o tym, w jakim stopniu nauczyciel spełnia wymagania, dyrektor szkoły zdobywa dzięki przeprowadzaniu hospitacji, nie oznacza to jednak, że hospitacja nie może zostać przeprowadzona, kiedy nie dokonuje się oceny pracy nauczyciela..

Nie tylko ocena pracy nauczyciela pozwala na hospitację

Prawo oświatowe nie wskazuje jak często i z jakich przyczyn dyrektor szkoły przeprowadza hospitację lekcji. Ocena pracy nauczyciela nie jest jednak jedyną okolicznością obserwowania zajęć. Dyrektor może obserwować lekcje częściej, powinien jednak skoncentrować się na osiągnięciach uczniów, a nie na krytyce warsztatu nauczyciela – o ile oczywiście zadania przewidziane dla nauczycieli w  Karcie Nauczyciela są realizowane zgodnie z oczekiwaniami.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37023 )
Array ( [docId] => 37023 )