Ocena dorobku zawodowego, gdy opiekun stażu nie przedłożył jej projektu

Autor: Wysocka Marta
Data: 09-05-2017 r.

Po otrzymaniu sprawozdania ze stażu nauczyciela masz 21 dni na dokonanie oceny jego dorobku zawodowego. W terminie 14 dni od zakończenia stażu opiekun nauczyciela powinien przedłożyć projekt tej oceny. Jak należy postąpić, gdy opiekun takiego projektu nie przedłoży? Czy czas na dokonanie oceny ulega wydłużeniu?

Za ustalenie oceny dorobku zawodowego odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola, który powinien ustalić ją w terminie nie dłuższym niż 21 dni od dnia złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Termin ten jest nieprzekraczalny, co oznacza, że niedotrzymanie terminu złożenia przez opiekuna projektu oceny dorobku zawodowego nie może być powodem ustalenia oceny przez dyrektora w późniejszym terminie.

Dyrektor zawsze wystawia ocenę w ustawowym terminie.

Projekt oceny jest niezależny od sprawozdania nauczyciela

Po zakończeniu stażu nauczyciel w ciągu 30 dni musi przedłożyć sprawozdanie z realizacji planu zawodowego. Od momentu otrzymania sprawozdania biegnie termin 21 na wydanie oceny. Fakt złożenia sprawozdania nie ma jednak jakiegokolwiek wpływu na termin, w którym opiekun musi sporządzić projekt oceny.

Wobec opiekuna można możesz wyciągnąć konsekwencje…

Jeżeli opiekun stażu nie przedłożył projektu oceny dorobku zawodowego nauczyciela dyrektor możesz podjąć w stosunku do niego określone działania, np.:

  • przy ustalaniu dodatku motywacyjnego,
  • przez nieprzydzielenie funkcji opiekuna stażu,
  • przez sporządzenie notatki służbowej.

Ponadto możliwe jest zgłoszenie zaniechania nauczyciela jako działania uchybiającego podstawowym obowiązkom nauczyciela, za co może zostać zastosowana wobec niego kara dyscyplinarna.

… ale nauczyciel musi otrzymać ocenę

Niedotrzymanie terminu przez opiekuna stażu nie wpływa w jakikolwiek sposób na możliwość ubiegania się przez nauczyciela o wyższy stopień awansu. Nawet jeżeli opiekun spóźni się z przygotowaniem projektu oceny lub w ogóle go nie złoży, ustala ocenę dorobku zawodowego w terminie 21 dni od dnia otrzymania sprawozdania z realizacji stażu.

Marta Wysocka, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40326 )
Array ( [docId] => 40326 )