Zadania z zakresu kontroli zarządczej w przedszkolu można delegować

Autor: Lucyna Gromiec
Data: 09-05-2017 r.

Duży zakres zadań do wykonania przez dyrektora powoduje konieczność scedowania ich na innych pracowników w formie delegowania uprawnień – o ile jest to możliwe. To nie powinno wykluczać możliwości dyscyplinowania pracowników i nadzorowania efektów ich pracy.

Zalecenie dotyczące delegowania uprawnień do podejmowania decyzji zostało uwzględnione w załączniku do komunikatu nr 23 Ministra Finansów w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych. Zgodnie ze standardem A. 4 zalecane jest:

 • delegowanie uprawnień do podejmowania decyzji, zwłaszcza tych o bieżącym charakterze,
 • precyzyjne określenie zakresu uprawnień delegowanych poszczególnym osobom zarządzającym lub pracownikom,
 • dopasowanie zakresu delegowanych uprawnień do wagi podejmowanych decyzji, stopnia ich skomplikowania i ryzyka z nimi związanego,
 • potwierdzanie podpisem delegowanych uprawnień.

Przekazując zadania, przekazujesz odpowiedzialność

Delegowanie uprawnień, najkrócej rzecz ujmując, to cedowanie praw, jak również odpowiedzialności. Dyrektor, przekazując zadania do wykonania, przekazuje także odpowiedzialność za ich realizację, pozostawiając pracownikom pewną swobodę i samodzielność w podejmowaniu decyzji (co do wyboru środków, metod, narzędzi itp.).

W praktyce oświatowej delegowanie uprawnień ma postać ograniczoną, ponieważ trudno tu mówić o pełnej odpowiedzialności pracownika. Specyfika przedszkola sprawia, że mimo przekazania części odpowiedzialności, to i tak za całokształt pracy odpowiada dyrektor – stąd konieczność monitorowania i nadzorowania realizacji wyznaczonych celów i zadań ze strony dyrektora.

Deleguje się zadania mniejszej wagi…

Regułą jest, że zawsze delegować możemy zadania o mniejszej wadze, pilne, rutynowe, niewiążące się z konsekwencjami finansowymi. Tego typu delegowania pozwalają odciążyć dyrektora przedszkola od czynności powtarzalnych.

Do realizacji kontroli zarządczej w danym roku wyznacza się corocznie zespoły zadaniowe, np. w obszarze działalności dydaktyczno-wychowawczej. Zespoły takie powołuje się zarządzeniem dyrektora przedszkola. Natomiast regulamin kontroli zarządczej określa m.in. stałe zespoły specjalistyczne wykonujące coroczne zadania z danego obszaru, np.:

 • organizacja i zarządzanie,
 • obsługa kadrowo-księgowa,
 • bezpieczeństwo dzieci i pracowników,
 • wyżywienie,
 • bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Wprowadzenie procedur kontroli zarządczej należy wyłącznie do dyrektora jednostki, lecz konkretne obowiązki z nich wynikające są już możliwe do wykonywania wspólnie z innymi pracownikami przedszkola. Dopuszczalna jest sytuacja, w której dyrektor większość obowiązków z kontroli sceduje na wybranych przez siebie pracowników przedszkola.

Praca zespołów powinna być objęta nadzorem dyrektora – zespoły przedstawiają dyrektorowi w określonych zarządzeniem terminach:

 • dokumentację zarządzania ryzykiem,
 • sprawozdania uwzględniające wskaźniki realizacji zadań (w tym do wiadomości rady pedagogicznej),
 • raporty półroczne i roczne.

Zadania strategiczne zawsze realizuje dyrektor

Delegować nie należy zadań strategicznych, o wysokim ryzyku lub poufnych. W zakresie kontroli zarządczej niedopuszczalne jest, by pracownik przedszkola był upoważniony do złożenia oświadczenia o stanie kontroli zarządczej w placówce lub złożenia sprawozdania z jej wykonania. Nie można również scedować odpowiedzialności za stan kontroli zarządczej na pracowników przedszkola – pamiętamy, że za całokształt działań odpowiada dyrektor przedszkola.

Delegowanie uprawnień (przekazanie zadania, uprawnień i odpowiedzialności) powinno mieć formę pisemną, a zgodę na ich przyjęcie potwierdza się podpisem. Treść dokumentu musi zawierać: dane osobowe, zakres upoważnień i czas ich obowiązywania. Upoważnienia powinny być ewidencjonowane.

Prowadź rejestr  upoważnień

Przedszkole musi prowadzić rejestr udzielanych upoważnień i pełnomocnictw w celu sprawnego administrowania. Brak takich dokumentów znacznie utrudnia dyscyplinowanie pracowników i powoduje ich małe angażowanie się w sprawy przedszkola. Obniżona efektywność podwładnych może spotkać się z zarzutem marnotrawienia pieniędzy publicznych (wynagradza się nieefektywnych).

Lucyna Gromiec, konsultant w Pracowni Doskonalenia Kadry Kierowniczej Oświaty i Doradztwa Metodycznego Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40325 )
Array ( [docId] => 40325 )

Array ( [docId] => 40325 )