Przeszkolenie nauczycieli pomoże uniknąć błędów w dokumentacji

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 18-03-2015 r.

Dyrektor szkoły ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej. Dlatego warto na bieżąco kontrolować, czy nauczyciele właściwie stosują obowiązujące przepisy.

Wszelkie błędy wynikające z niewłaściwego stosowania (lub niestosowania) zapisów obowiązującego rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie dokumentacji szkolnej powinno się usunąć zgodnie z procedurą zawartą w § 26 tegoż rozporządzenia.

Błędy w dziennikach podlegają sprostowaniu

Sprostowania błędu i oczywistej omyłki w dzienniku dokonuje osoba, która taki błąd lub omyłkę popełniła, lub dyrektor albo osoba przez niego upoważniona do dokonania sprostowania. Sprostowania błędu i oczywistej omyłki dokonuje się przez:

  • skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowych wyrazów,
  • czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych,
  • wpisanie daty,
  • złożenie czytelnego podpisu przez osobę dokonującą sprostowania.

Czasami jednak zastosowanie tej procedury przy każdym omyłkowym wpisie w wąskich rubrykach dziennika może spowodować nieczytelność sąsiednich wpisów i sprawić, że dziennik będzie nieestetyczny.

Przykład:

Nauczyciele niepotrzebnie wpisali numery PESEL dzieci w dziennikach zajęć pozalekcyjnych, w których taka rubryka istnieje, a w dziennikach nie ma możliwości używania korektora, ani zaklejania wpisów.

Niepotrzebnie wpisanych numerów PESEL najlepiej nie usuwać, a jedynie dopilnować, żeby ten błąd nie był przez nauczycieli powielany w kolejnych latach.

Szkolenie nauczycieli sposobem na uniknięcie błędów w przyszłości

Niemniej warto pomyśleć o sposobie uniknięcia takich sytuacji w przyszłości. Można to osiągnąć poprzez szkolenie nauczycieli ze sposobu wypełniania dokumentacji szkolnej lub przygotowanie szczegółowych instrukcji uzupełniania tej dokumentacji.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36733 )
Array ( [docId] => 36733 )

Array ( [docId] => 36733 )