Podsumowanie pracy przedszkola w roku 2016/2017 – 5 zadań dyrektora

Data: 06-06-2017 r.

Dyrektor musi zaplanować zebranie rady pedagogicznej, zgromadzić i przeanalizować wszystkie dokumenty. Sprawna organizacja podsumowującego posiedzenia rady pedagogicznej jest zadaniem dyrektora, ale bez aktywnego udziału nauczycieli niemożliwa do wykonania.

ZADANIE 1. Zgromadzenie i przygotowanie dokumentacji przed posiedzeniem rady

Aby rzetelnie podsumować roczną pracę placówki i przygotować sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego, należy zaplanować czas na przeanalizowanie określonych dokumentów kontroli, ankiet przeprowadzonych wśród pracowników, arkuszy samooceny pracy nauczycieli. Ważne jest przedyskutowanie z nauczycielami przygotowanych przez nich sprawozdań dotyczących pracy w grupie, prowadzonych zajęć dodatkowych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, działań zespołów zadaniowych i innych. Pamiętaj, aby:

 • poinformować nauczycieli o terminie i godzinie posiedzenia rady pedagogicznej,
 • przedstawić porządek zebrania,
 • określić, jakie dokumenty i w jakim terminie nauczyciele powinni przygotować i dostarczyć. 

ZADANIE 2. Przedstawienie sprawozdania z nadzoru pedagogicznego

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego powinno określać mocne oraz słabe strony działalności przedszkola oraz zawierać rekomendacje do dalszej pracy, odnoszące się do zaplanowanych obszarów w ramach ewaluacji, kontroli i wspomagania. Powinno być także zachętą do dyskusji nauczycieli oraz odniesienia się do wyciągniętych przez dyrektora wniosków.

Analizując mocne i słabe strony pracy przedszkola, można wstępnie ustalić kierunki i zadania priorytetowe na rok szkolny 2017/2018. Rada pedagogiczna ustala sposób wykorzystania wniosków z nadzoru i dokumentuje go w formie uchwały. Uchwała ta może być również podjęta na pierwszym posiedzeniu rady pedagogicznej ustalającej organizację i zadania priorytetowe w nowym roku szkolnym.

ZADANIE 3. Sprawdzenie efektywności podejmowanych działań

Nauczyciele przygotowują i przedstawiają sprawozdania, które powinny rzetelnie oceniać efektywność podejmowanych działań i być zakończone wnioskami do dalszej pracy.  Wychowawcy, przedstawiając sprawozdania z pracy w grupie, powinni odnieść się do:

 • efektów realizowanych programów, innowacji pedagogicznych, planu pracy/planu rozwoju przedszkola, realizacji zadań wynikających z kierunku polityki oświatowej państwa,
 • osiąganych przez dzieci sukcesów wychowawczo-dydaktycznych bądź niepowodzeń i ich przyczyn,
 • organizowanych w grupie uroczystości,
 • udziału wychowanków w konkursach i ciekawych przedsięwzięciach, akcjach, wycieczkach,
 • współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Nauczyciele grup 3-, 4- i 5-letnich przedstawiają wyniki obserwacji pedagogicznych, a nauczyciele dzieci odbywających roczne przygotowanie przedszkolne – diagnoz przedszkolnych.

Z kolei nauczyciele prowadzący zajęcia dodatkowe w ramach udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w swoich sprawozdaniach powinni określić:

 • ilu dzieciom została udzielona pomoc,
 • jakie efekty udało się osiągnąć,
 • jak przebiegała współpraca z rodzicami,
 • ile dzieci będzie kontynuować zajęcia w kolejnym roku szkolnym,
 • wnioski do pracy na przyszły rok.

Powinni również zgłosić swoje potrzeby dotyczące m.in. zakupu pomocy dydaktycznych czy innej organizacji zajęć. Koordynatorzy zespołów zadaniowych przedstawiają działania podjęte w ciągu roku oraz ich efekty, dokonują oceny funkcjonowania zespołu, a także przedstawiają wnioski do dalszej pracy.

ZADANIE 4. Omówienie bieżących spraw przedszkola

Na podsumowującym posiedzeniu rady pedagogicznej należy również omówić sprawy bieżące, dotyczące m.in.:

 • organizacji pracy przedszkola w czasie dyżuru wakacyjnego – przedstawić plan urlopów i pracy nauczycieli w okresie wakacji, wyznaczyć nauczycieli odpowiedzialnych za opracowanie miesięcznych planów pracy,
 • ustalenia terminu przekazania dokumentów do składnicy (np. dzienniki, plany pracy, dokumentacja zespołów zadaniowych) lub do zniszczenia (np. nieużyteczne dokumenty zawierające dane osobowe wychowanków oraz ich rodziców),
 • prac remontowych koniecznych do przeprowadzenia w czasie przerwy wakacyjnej
  w przedszkolu i na placu zabaw, naprawy lub zakupu urządzeń i wyposażenia.

ZADANIE 5. Sporządzenie protokołu z rady

Z posiedzenia rady pedagogicznej należy sporządzić protokół, który będzie jednym z ważniejszych dokumentów podczas planowania działań w kolejnym roku szkolnym. Zapisy w regulaminie rady pedagogicznej powinny zawierać informacje o formie oraz terminie sporządzenia protokołu.

Helena Malarczyk, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 40448 )
Array ( [docId] => 40448 )