Odwołanie dyrektora szkoły wymaga konkretnych i faktycznych podstaw

Data: 27-03-2015 r.

Ogólne stwierdzenie, że dyrektor szkoły naruszył regulacje zawarte w ustawie o systemie oświaty to za mało, by w trybie natychmiastowym odwołać go ze stanowiska kierowniczego.  Organ prowadzący musi wskazać konkretne i faktyczne podstawy prawne odwołania dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego.

Odwołanie dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego bez wypowiedzenia  jest możliwe w szczególnie uzasadnionych przypadkach i po zasięgnięciu opinii kuratora oświaty (art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawa o systemie oświaty. Ustawa o systemie oświaty nie definiuje pojęcia „przypadków szczególnie uzasadnionych”. Na podstawie orzecznictwa można jednak wskazać, że organ prowadzący musi w takim przypadku wskazać konkretne, faktyczne podstawy odwołania nauczyciela ze stanowiska dyrektora szkoły bez wypowiedzenia.

„Przypadki szczególnie uzasadnione” w interpretacji NSA

Naczelny Sąd Administracyjny reprezentuje pogląd, iż za „przypadku szczególnie uzasadnione” należy brać te sytuacje, w których działania, jakich dopuścił się dyrektor szkoły sprawiają, iż konieczne jest, aby natychmiast zaprzestał on wykonywanie funkcji, gdyż dalsze jej wykonywanie godziłoby w interes szkoły i powodowałoby destabilizację w jej funkcjonowaniu

Odwołując dyrektora szkoły w trybie przewidzianym art. 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty organ prowadzący musi uzasadnić podjętą decyzję poprzez przedstawienie okoliczności spełniających przesłankę do uznania przypadku za „przypadek szczególnie uzasadniony” (Wyrok NSA w Warszawie sygn. I OSK 986/12).

Sytuacje, w których nie odwołuje się dyrektora szkoły w trakcie roku szkolnego

Analiza orzecznictwa pozwala wskazać przypadki, w których odwołanie dyrektora szkoły na podstawie . 38 ust. 1 pkt 2 ustawy o systemie oświaty jest uznawane za bezzasadne. Do takich należą:

  • źle układająca się współpraca dyrektora szkoły z organem prowadzącym – o ile ze strony dyrektora szkoły nie wystąpiły poważne zaniedbania bądź błędy godzące w interes szkoły,
  • zaniedbania w zakresie gospodarki finansowej polegające na uchybieniach w dziedzinie jej rachunkowości,
  • ukaranie dyrektora szkoły karą nagany za zachowanie o charakterze incydentalnym,
  • wotum nieufności wobec dyrektora wyrażone przez radę pedagogiczną.

Zaistnienie wymienionych sytuacji należy natomiast brać pod uwagę podczas dokonywania oceny pracy dyrektora szkoły, z uwzględnieniem faktu, iż ocena negatywna stanowi podstawę do odwołania go ze sprawowanej funkcji kierowniczej (art. 38 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawa o systemie oświaty).

Źródło:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2012 r. (I OSK 986/12)

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36800 )
Array ( [docId] => 36800 )