Organ prowadzący nie może poszerzać katalogu kar dla nauczycieli

Autor: Wysocka Marta
Data: 17-07-2015 r.

Katalog kar dyscyplinarnych i porządkowych dla nauczycieli ma charakter enumeratywny – określa je Karta Nauczyciela i Kodeks Pracy. Organ prowadzący nie może wprowadzić dodatkowych kar, takich jak odebranie dodatku czy obniżenie wynagrodzenia nauczyciela.

Kary dyscyplinarne są przewidziane dla nauczycieli, którzy dopuszczą się uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązków, które przewiduje Karta Nauczyciela. Komisja dyscyplinarna może nałożyć karę nagany z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem podjęcia pracy w zawodzie nauczycielskim w okresie trzech lat bądź całkowite wydalenie z zawodu nauczycielskiego (art. 76 ust. 1 i ust. 2 Karta Nauczyciela).

Kary porządkowe stosuje się za naruszenie porządku pracy zgodnie z art. 108 Kodeksu pracy – dyrektor szkoły może nałożyć na nauczyciela karę upomnienia, karę nagany albo karę pieniężną (art. 108 Kodeks Pracy w zw. z art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela).

Wymienione kary są jedynymi, jakie przewiduje się dla nauczycieli – organ prowadzący pod żadnym warunkiem nie jest upoważniony do poszerzenia enumeratywnego katalogu kar wskazanych w ustawach.

Kary dla nauczycieli nie mogą obejmować odbierania dodatków

Organ prowadzący nie może ukarać nauczyciela odebraniem przyznanego dodatku, ponieważ katalog kar dla nauczycieli ma charakter zamknięty i nie istnieje możliwość poszerzania go o dodatkowe konsekwencje. Takie stanowisko wyraził Sąd Administracyjny we Wrocławiu, który w uzasadnieniu wskazał, że „enumeratywny katalog kar określa art. 76 ust. 1 ustawy, który nie przewiduje kary polegającej na odebraniu dodatku” (sygn. IV SA/Wr 249/2008).

Odebranie dodatków dla nauczycieli – tylko w przypadku zawieszenia

Karta Nauczyciela dopuszcza utratę dodatku dla nauczycieli, w przypadku zawieszenia w pełnieniu obowiązków na podstawie art. 84 ust. 2 w zw. z art. 83 ust. 1 Karty Nauczyciela. Jest to jedyna okoliczność, w której wynagrodzenie nauczyciela może być pozbawione przyznanego dodatku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37562 )
Array ( [docId] => 37562 )