Zwolnienie z nauki drugiego języka na podstawie orzeczenia

Data: 07-07-2015 r.

Uczniów z orzeczeniem – z uwagi na niedostosowanie społeczne – obowiązuje ramowy plan nauczania dla oddziałów przysposabiających do pracy organizowanych w szkołach, w tym specjalnych, w których obowiązuje realizacja tylko jednego języka obcego. Jeśli taki uczeń uczęszcza do szkoły ogólnodostępnej, to realizuje treści programowe na odmiennych zasadach.

Zwolnienie z nauki drugiego języka obcego na podstawie posiadanego przez ucznia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania jest możliwe jedynie w stosunku do uczniów z:

 
 • wadą słuchu,
 • głęboką dysleksją rozwojową,
 • afazją,
 • niepełnosprawnościami sprzężonymi,
 • autyzmem, w tym z zespołem Aspergera.

Przedszkola, szkoły i oddziały ogólnodostępne, oddziały integracyjne oraz specjalne, a także ośrodki mają obowiązek zapewnienia dzieciom i młodzieży niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie i zagrożonym niedostosowaniem społecznym:

 • realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu wydanym przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną,
 • odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów warunków do nauki, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych,
 • zajęć specjalistycznych, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach,
 • innych zajęć odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w szczególności zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych, zajęć resocjalizacyjnych dla uczniów niedostosowanych społecznie i zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym,
 • integracji uczniów ze środowiskiem rówieśniczym,
 • przygotowania uczniów do samodzielności w życiu dorosłym.
Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół,specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37449 )
Array ( [docId] => 37449 )