Orzeczenia komisji dyscyplinarnej – postępowanie odwoławcze

Data: 02-03-2015 r.

Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli możliwość odwołania się od orzeczenia komisji dyscyplinarnej. Należy jednak pamiętać, że prawo do złożenia odwołania przysługuje również rzecznikowi dyscyplinarnemu. Oznacza to, że postępowania odwoławcze niekiedy kończą się orzeczeniem niekorzystnym dla nauczycieli, których komisja dyscyplinarna pierwszej instancji uniewinniła.

Kary dyscyplinarne dla nauczycieli orzekają komisje dyscyplinarne  przy wojewodach – w pierwszej instancji oraz odwoławcza  komisja dyscyplinarna przy  ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania – w drugiej instancji. Dwuinstancyjność wskazuje, że Karta Nauczyciela przewiduje dla nauczycieli oraz rzeczników dyscyplinarnych możliwość odwołania się od orzeczenia komisji dyscyplinarnej (art. 77 ust. 1 i ust 2 Karta Nauczyciela). Wniesienie odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia – nie oznacza to jednak, że dyrektor szkoły przywróci do pracy nauczyciela, jeżeli ten został zawieszony na podstawie art. 83 ustawy Karta Nauczyciela.

Termin wniesienia odwołania od orzeczenia komisji pierwszej instancji

Prawo wniesienia odwołania jest przewidziane zarówno dla nauczycieli i ich obrońców jak i dla rzeczników dyscyplinarnych. Na wniesienie odwołania Karta Nauczyciela przewiduje 14 dni od dnia doręczania orzeczenia komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji.

Odwołanie należy dostarczyć w dwóch egzemplarzach do komisji, która wydała orzeczenie – przewodniczący komisji sprawdza, czy odwołanie zostało wniesione w terminie i niezwłocznie, wraz z aktami, przesyła je do odwoławczej komisji dyscyplinarnej. Kopii wniesionego odwołania nie musi otrzymywać dyrektor szkoły zatrudniający obwinianego nauczyciela.

Decyzje komisji odwoławczej – nie zawsze korzystne dla nauczycieli

Odwoławcza komisja dyscyplinarna może utrzymać w mocy zaskarżone orzeczenie, uchylić je w całości lub w części wydając nowe orzeczenie bądź może przekazać sprawę komisji dyscyplinarnej pierwszej instancji do ponownego rozpatrzenia. W przypadku uchylenia niekorzystnego orzeczenia dyrektor szkoły przywróci zawieszonego nauczyciela do pracy.

Orzeczenie odwoławczej komisji dyscyplinarnej mogą być niekorzystne dla nauczycieli tylko, jeżeli odwołanie jest wnoszone przez rzecznika dyscyplinarnego.

Karta Nauczyciela pozwala odwołać się od prawomocnych orzeczeń komisji odwoławczych

Istotne dla nauczycieli postawionych przed komisją dyscyplinarną i odwoławczą komisją dyscyplinarną jest to, że Karta Nauczyciela przyznaje im prawo odwołania się od prawomocnego orzeczenia odwoławczej komisji dyscyplinarnej przy ministrze właściwym do spraw oświaty i wychowania. Zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela stronom przysługuje odwołanie do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania obwinionego sądu apelacyjnego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych (art. 77 ust. 5 Karta Nauczyciela).

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 36646 )
Array ( [docId] => 36646 )