Pismo w sprawie kary porządkowej dla nauczyciela

Autor: Wysocka Marta
Data: 19-06-2015 r.

Kary porządkowe dla nauczycieli są wymierzane zgodnie z regulacjami Kodeksu pracy na podstawie upoważnienia zawartego w Karcie Nauczyciela. Dyrektor szkoły wymierzający kary dla nauczycieli powinien przygotować odpowiednie pismo. Tego rodzaju dokumenty w szkole są przechowywane wraz z dokumentacją pracownika.

Dyrektor szkoły, jako pracodawca, jest uprawniony do wymierzania dla nauczycieli kar porządkowych za uchybienia przeciwko porządkowi pracy w rozumieniu art. 108 Kodeksu pracy i zgodnie z Kodeksem pracy (art. 75 ust. 2 Karta Nauczyciela). W związku z tym należy opracowywać określone dokumenty w szkole. Prawo przewiduje dla nauczycieli możliwość wniesienia odwołania o czym dyrektor szkoły ma obowiązek poinformować osoby otrzymujące pismo w sprawie wymierzenia kary porządkowej.

Pismo w sprawie kary porządkowej                                                        

 

O wymierzeniu kary porządkowej dyrektor szkoły informuje pisemnie. Pismo w sprawie wymierzenia kary powinno zawierać:

  • imię i nazwisko oraz nazwę stanowiska służbowego karanego nauczyciela
  • wskazanie podstawy prawnej do nałożenia na nauczyciela kary porządkowej
  • wskazanie rodzaju uchybienia przeciwko porządkowi pracy
  • datę nałożenia kary porządkowej
  • określenie rodzaju nałożonej kary porządkowej
  • pouczenie o prawie do wniesienia sprzeciwu w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o ukaraniu.

Oprócz tego dyrektor szkoły musi pamiętać, że wszystkie wydane przez niego dokumenty w szkole muszą być opatrzone pieczęcią szkoły oraz pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły.

Kary porządkowe dla nauczycieli – katalog zamknięty

Kodeks pracy upoważnia dyrektora szkoły do wymierzania następujących kar porządkowych dla nauczycieli:

  • kara upomnienia
  • kara nagany
  • kara pieniężna

(art. 108 § 1 - § 2 Kodeks pracy)

Dyrektor szkoły nie może wymierzać innego rodzaju kar porządkowych dla nauczycieli – ustawa nie zawiera upoważnienia na podstawie którego mogłyby powstawać wewnętrzne dokumenty w szkole określające rodzaje i okoliczności wymierzania kar.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37341 )
Array ( [docId] => 37341 )