Plan finansowy przedszkola na 2018 rok – opracowanie, zatwierdzanie, modyfikacje

Autor: Barbara Jarosz
Data: 13-11-2017 r.

Opracowanie planu finansowego przedszkola to jedno z najważniejszych zadań spoczywających na dyrektorze w ostatnim kwartale roku. Sprawdź, jakie czynności podejmuje organ prowadzący, a jakie dyrektor przedszkola.

Przed opracowaniem planu konieczne jest sporządzenie projektu uchwały budżetowej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Projekt uchwały budżetowej musi zostać złożony radzie gminy oraz regionalnej izbie obrachunkowej w terminie do 15 listopada, natomiast przedszkole musi otrzymać szczegółowe wytyczne i informacje niezbędne do opracowania planu w terminie 7 dni od przekazania projektu ww. organom.

Przedszkole przygotowuje plan finansowy w terminie 30 dni od otrzymania potrzebnych informacji, jednak nie później niż do 22 grudnia.

Plan składa się z trzech elementów

Plan finansowy przedszkola ustalany jest odrębnie dla dochodów i wydatków placówki oświatowej. Wynika to z podstawowych cech jednostki budżetowej, a mianowicie, że dochody jednostka odprowadza do budżetu oraz środki na wydatki pobiera bezpośrednio z budżetu. Sporządzany jest w układzie: dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej:

 • w dziale w ogólny sposób opisuje się rodzaj prowadzonej działalności (przedszkola publiczne zasadniczo stosują dział 801- oświata i wychowanie),
 • w rozdziale dokonuje się uszczegółowienia i dokładnie określa rodzaj działalności lub typ jednostki, która realizuje dany wydatek,
 • w paragrafie należy określić rodzaj planowanego dochodu lub wydatku.

Gmina przekazuje przedszkolu informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych założonych w projekcie uchwały budżetowej:

 • dochody to planowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych,
 • dochody bieżące to te dochody, które nie są dochodami majątkowymi,
 • dochody majątkowe to dotacje i środki przeznaczone na inwestycje, dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w wieczystego w prawo własności, dochody ze sprzedaży majątku,
 • wydatki to planowane kwoty wydatków bieżących oraz wydatków majątkowych.

Plan musi zostać zaopiniowany przez trzy organy

Przed ustaleniem i przekazaniem do organu prowadzącego plan finansowy powinien zostać zaopiniowany przez:

 • radę przedszkola,
 • radę pedagogiczną,
 • radę rodziców.

Dopiero po zaopiniowaniu projektu oraz upewnieniem się, że wysokość planowanych dochodów i wydatków jest zgodna z projektem uchwały budżetowej, możesz zatwierdzić i przekazać plan odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek zweryfikowania czy otrzymany projekt jest zgodny z projektem uchwały budżetowej. Jeżeli stwierdzone zostaną nieprawidłowości  - do planu zostaną wprowadzone zmiany, o których dyrektor przedszkola musi być poinformowany w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu.

Zatwierdzenie planu – po przyjęciu uchwały budżetowej

Rada gminy musi przyjąć uchwałę budżetową najpóźniej do 31 stycznia. Po jej uchwaleniu – w terminie 21 dni – trzeba przekazać przedszkolu informację ostatecznych kwotach dochodów i wydatków. Dopiero po otrzymaniu tej informacji przedszkole – w terminie 14 dni – tworzy plan finansowy na bieżący rok kalendarzowy. Po zmodyfikowaniu polegającym na dostosowaniu planu do uchwały budżetowej plan należy zatwierdzić i przedłożyć organowi stanowiącemu jst.

Nierzadko w trakcie roku budżetowego zachodzi potrzeba wprowadzenia zmian lub przesunięć w planie finansowym. Zmiany mogą być wprowadzane w dwóch trybach:

 1. zarządzeniem wójta, burmistrza, prezydenta miasta na wniosek dyrektora przedszkola – wówczas dyrektor nie wydaje już zarządzenia
 2. zarządzeniem dyrektora przedszkola, jeżeli organ stanowiący jst upoważnił wójta, burmistrza, prezydenta miasta do udzielenia dyrektorom uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków – wtedy dyrektor korzystając z tych uprawnień samodzielnie dokonuje przeniesień planowanych wydatków i zgodnie z otrzymanym upoważnieniem, w formie zarządzenia wprowadza zmiany w planie finansowym.

Pamiętaj, że możesz dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planie finansowym przedszkola tylko w granicach upoważnień przyznanych przez zarząd jst. Najczęściej spotyka się w tym przypadku upoważnienia do dokonywania przeniesień pomiędzy paragrafami.

W terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planie finansowym musisz zawiadomić zarząd o dokonanych zmianach.


Barbara Jarosz

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 40757 )
Array ( [docId] => 40757 )

Array ( [docId] => 40757 )