Samorząd uczniowski nie musi opiniować oceny nauczyciela

Data: 01-01-2014 r.

Samorząd uczniowski może zostać poproszony o opinię na temat pracy nauczyciela ocenianego przez dyrektora szkoły. Dyrektor szkoły nie ma jednak obowiązku występowania o nią – Karta Nauczyciela nie daje uczniom wiążącego głosu w sprawie oceny pracy nauczyciela.

Karta Nauczyciela zobowiązuje dyrektora szkoły do wydania oceny pracy nauczyciela w ciągu 3 miesięcy od złożenia wniosku przez:

(art. 6a ust. 1 i ust. 2 Karta Nauczyciela)

Ustawa daje dyrektorowi prawo zaczerpnięcia opinii samorządu uczniowskiego, ale zasięgnięcie tej opinii nie wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły (art. 6a ust. 5 Karta Nauczyciela). Niezwrócenie się do samorządu o opinię nie stanowi zatem naruszenia przepisów prawa oświatowego.

Katalog kompetencji samorządu uczniowskiego określa ustawa o systemie oświaty. Zgodnie z nią samorząd może przedstawiać wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności zaś w odniesieniu do spraw związanych z podstawowymi prawami uczniów. Ustawa o systemie oświaty wymienia następujące prawa samorządu uczniowskiego:

  • prawo do wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna samorządu szkolnego,

  • prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem oraz stawianymi wymaganiami,

  • prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce oraz zachowaniu,

  • prawo do organizowania życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie odpowiednich proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania oraz zaspokajania zainteresowań uczniów,

  • prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

  • prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej i rozrywkowej zgodnie z potrzebami i możliwościami organizacyjnymi uczniów, w porozumieniu z dyrektorem szkoły

(art. 55 ust. 5 ustawa o systemie oświaty)

Powyższe wskazuje, że samorząd uczniowski może z własnej inicjatywy przygotować opinię o ocenianym nauczycielu, ale dyrektor szkoły nie ma obowiązku uwzględniania jej w procesie oceniania.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33412 )
Array ( [docId] => 33412 )