Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego do 31 sierpnia

Data: 30-06-2015 r.

Co najmniej 2 razy w roku dyrektor musi przedstawić radzie pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego. Powinny się odnosić do 3 form nadzoru: ewaluacji wewnętrznej, kontroli oraz wspomagania nauczycieli.

Schemat sprawozdania

 1. ewaluacja

Jeśli w placówce przyjęto zasadę, że raport z ewaluacji wewnętrznej przedstawia lider zespołu, dyrektor może w sprawozdaniu odnieść się krótko do wniosków z ewaluacji oraz do przebiegu samego procesu zbierania danych, opracowanych narzędzi, przeprowadzania badań i podsumowania, udziału w ewaluacji nauczycieli, ich zaangażowania, sposobu organizacji procesu ewaluacji przez zespół. Powinien wziąć pod uwagę spostrzeżenia na ten temat zespołu do spraw ewaluacji.

 1. kontrola

Kontrola przestrzegania przez nauczycieli przepisów prawa jest niezbędnym elementem zarządzania placówką i kierowania ludźmi. W planie nadzoru dyrektor zakłada kontrole w zakresie najważniejszych aspektów pracy przedszkola. Jednak w ciągu roku zdarzają się kontrole nieplanowane wynikające z bieżącego funkcjonowania placówki, zauważonych przez dyrektora niedociągnięć, reagowania na skargi, pojawienia się nowych przepisów, na których wdrażanie trzeba zwrócić szczególną uwagę. Dyrektor powinien więc uwzględnić w sprawozdaniu informacje pozyskane zarówno z kontroli planowych, jak i nieplanowanych.

 1. wspomaganie

W pojęciu wspomaganie mieści się m.in.:

 • organizacja zebrań rady pedagogicznej dotyczących bieżących spraw pracy przedszkola,

 • wewnętrzne doskonalenie nauczycieli poprzez szkolenia rady pedagogicznej przeprowadzane przez firmy zewnętrzne, dzielenie się wiedzą przez nauczycieli pracujących w przedszkolu, przekazywanie informacji zdobytych w czasie udziału w szkoleniach zewnętrznych oraz zajęcia koleżeńskie otwarte,

 • udział nauczycieli w szkoleniach zewnętrznych,

 • informowanie o zmianach w przepisach prawa,

 • dostarczanie wiedzy poprzez zakup książek do biblioteki przedszkolnej oraz prenumeratę czasopism,

 • awans zawodowy nauczycieli,

 • inspirowanie do podejmowania działań innowacyjnych,

 • obserwacje zajęć mające na celu podnoszenie jakości pracy nauczycieli oraz ocenę ich pracy.

 1. inne istotne informacje na temat pracy przedszkola

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego może zawierać informacje dotyczące samego przedszkola oraz istotnych wydarzeń zaistniałych w ostatnim roku szkolnym takich jak np.:

 • wyniki ewaluacji zewnętrznej,

 • działania w zakresie promocji przedszkola,

 • osiągnięcia wychowanków i nauczycieli,

 • wnioski z badania losów absolwentów.

Każdy z wymienionych elementów sprawozdania powinien zawierać zarówno konkretne informacje dotyczące ilości, tematyki, terminów, jak i spostrzeżenia dyrektora oraz wnioski wynikające z nich do dalszej pracy.

Jolanta Wasilewska, dyrektor przedszkola nr 8 w Skierniewicach

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37421 )
Array ( [docId] => 37421 )

Array ( [docId] => 37421 )