Udział rady pedagogicznej w podsumowaniu I półrocza

Data: 10-01-2014 r.

Niektóre decyzje o zmianach w pracy szkoły podejmuje dyrektor na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego. Pozostałe zapadają na śródrocznym posiedzeniu rady pedagogicznej. Każda decyzja powinna być przemyślana i poparta konkretnymi argumentami.

Dyrektor szkoły w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego powinien rzetelnie sprawdzić, jaki jest stan działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej po I półroczu roku szkolnego. Mając informacje o pracy w poszczególnych obszarach działalności szkoły, musi ustalić, jakie ewentualnie zmiany są konieczne.

Ocena pracy nauczycieli

Aby podsumowanie dotychczasowej pracy szkoły było pełne, dyrektor powinien zlecić każdemu nauczycielowi dokonanie oceny własnej pracy, jej efektywności, a każdemu zespołowi funkcjonującemu w szkole – przygotowanie sprawozdania z pracy zespołu wraz z wnioskami do dalszej pracy. Nie ma potrzeby zapoznawać całej rady pedagogicznej ze wszystkimi sprawozdaniami i ocenami własnej pracy przygotowanymi przez nauczycieli. Byłoby to bardzo czasochłonne, a rada pedagogiczna i tak nie ma kompetencji decyzyjnych w zakresie oceny pracy nauczyciela czy zespołu nauczycieli.

Wychowawcy opracowują dane o swoich klasach

Jednym z podstawowych kryteriów służących do badania efektów półrocznej pracy szkoły są wyniki nauczania. To dodatkowe zadanie, które dyrektor musi zlecić wychowawcom wszystkich klas. Powinni oni przygotować dane statystyczne dotyczące klasyfikacji uczniów oraz inne ważne informacje o klasie. Aby wychowawcy zamieścili w sprawozdaniu dotyczącym wyników klasyfikacji swojej klasy wszystkie dane, których oczekuje dyrektor – najlepiej przygotować odpowiedni arkusz i poprosić wychowawców o rzetelne i terminowe wypełnienie.

Sprawozdania nauczycieli z wnioskami do dalszej pracy

Wszystkie sprawozdania, których przygotowanie zostało zlecone nauczycielom, powinny trafić do dyrektora szkoły. Bardzo dobrym pomysłem jest zobligowanie nauczycieli do tego, aby zawarli w nich gotowe wnioski do dalszej pracy. Jest to ogromne ułatwienie w pracy dyrektora. Ponadto daje możliwość bardziej rzetelnego zdiagnozowania potrzeb, błędów i sukcesów, gdyż członkom zespołu łatwiej ocenić efekty pracy niż dyrektorowi szkoły, którego wiedza na ten temat jest mniejsza. Nie zna on bowiem tak dokładnie jak nauczyciele, jakie napotkali trudności, jak kształtowała się praca itd.

Dyrektor szkoły powinien zapoznać się ze wszystkimi sprawozdaniami, a następnie na ich podstawie stworzyć własne sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego – korzystając przy tym ze spostrzeżeń i wniosków z czynności wykonywane przez siebie w ramach pełnionego nadzoru. Sprawozdanie takie przedstawia następnie na posiedzeniu rady pedagogicznej. Zgodnie z art. 40. ust. 7. USO dyrektor szkoły przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły.

Małgorzata Celuch, nauczycielka matematyki i informatyki, wicedyrektor w zespole szkół


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 33413 )
Array ( [docId] => 33413 )

Array ( [docId] => 33413 )