Za kontrolę spełniania obowiązku szkolnego odpowiada dyrektor szkoły

Data: 25-08-2014 r.

Ustawa o systemie oświaty nakłada na dyrektora szkoły obowiązek kontrolowania czy uczeń spełnia obowiązek szkolny. W przypadku niespełniania tego obowiązku, dyrektor szkoły ma obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego.

Zgodnie z regulacjami, które zawiera ustawa o systemie oświaty od 1 września 2014 r. każde dziecko rozpoczyna obowiązek szkolny z początkiem roku szkolnego, w którym kończy 6 lat. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia gimnazjum, ale nie dłużej niż do ukończenia przez ucznia 18 roku życia (art. 15 ust. 1 ustawa o systemie oświaty). W okresie, w którym uczeń podlega obowiązkowi szkolnemu dyrektor szkoły ma obowiązek kontrolowania czy obowiązek ten jest spełniany. W sytuacji, gdy uczeń nie spełnia spoczywającego na nim obowiązku, dyrektor szkoły jest zobligowany do podjęcia czynności egzekucyjnych.

Kontrola spełniania obowiązku szkolnego to obowiązek dyrektora szkoły

 

Dyrektor szkoły w ramach czynności kontrolnych dotyczących spełniania przez uczniów obowiązku szkolnego powinien weryfikować nie tylko, czy rodzice dokonali czynności związanych ze zgłoszeniem ucznia do szkoły, ale również weryfikować czy uczeń regularnie uczęszcza na zajęcia. Za niespełnianie obowiązku szkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną obecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej połowie dni zajęć w szkole (art. 20 ust. 2 pkt ustawa o systemie oświaty).  

Jeżeli w drodze kontroli stwierdzi w tym zakresie zaniedbania, ma obowiązek wszczęcia postępowania egzekucyjnego, w którym będzie stroną.

Niespełnianie obowiązku szkolnego podlega egzekucji

W przypadku niespełniania przez ucznia obowiązku szkolnego wszczynane jest postępowanie egzekucyjne w trybie postępowania administracyjnego (art. 20 ustawa o systemie oświaty). Dyrektor szkoły jest w takim przypadku stroną uprawnioną do wystąpienia z żądaniem o wykonanie obowiązku szkolnego w drodze egzekucji administracyjnej.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 35592 )
Array ( [docId] => 35592 )