Za niedbalstwo lub brak wpisów w dzienniku zajęć – kara porządkowa

Autor: Agnieszka Kosiarz
Data: 12-11-2015 r.

Gdy nauczyciel notorycznie nie potwierdza w dzienniku przeprowadzonych przez siebie lekcji albo czyni to bez zachowania należytej staranności, to dyrektor szkoły ma prawo wyciągnąć względem niego konsekwencje służbowe, począwszy od nałożenia kary porządkowej.

Czas pracy nauczyciela zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień, rozłożonych na 5 dni pracy. Wyczerpująca ewidencja czasu pracy nauczyciela prowadzona jest w zakresie prowadzonych przez niego zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych (tzw. pensum), realizowanych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz. Te godziny są rejestrowane i rozliczane w dziennikach zajęć w okresach tygodniowych. Ścisła ewidencja czasu pracy nauczyciela obejmuje również godziny ponadwymiarowe oraz godziny doraźnych zastępstw.

Wpis w dzienniku jest potwierdzeniem realizacji zajęć

Dokumentowanie przez nauczyciela nie tylko swojej pracy, ale także pracy uczniów, z którymi prowadzi zajęcia, jest jednym z jego podstawowych obowiązków. Zapisanie w dzienniku tematu lekcji, frekwencji uczniów oraz złożenie podpisu (w przypadku  dziennika elektronicznego - tematu i frekwencji) jest równoznaczne z potwierdzeniem jej przeprowadzenia.

Brak wpisów w dzienniku lub nierzetelne ich dokonywanie świadczy o nieprzestrzeganiu przez nauczyciela ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy przyjętym w szkole.Odpowiedzialność za właściwe prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania ponosi dyrektor placówki.

Nieprzestrzeganie ustalonego porządku w pracy skutkuje karą

Dyrektor szkoły może także dyscyplinować nauczyciela poprzez nieprzyznawanie dodatku motywacyjnego na następny okres lub jego zmniejszenie. Po wyczerpaniu możliwości stosowania kar porządkowych – ma prawo pociągnąć nauczyciela do odpowiedzialności dyscyplinarnej.

Ocena zaistniałej sytuacji oraz wybór konkretnej kary pozostaje do wyłącznej kompetencji dyrektora szkoły, który powinien uwzględnić, czy postępowanie nauczyciela ma charakter stały, czy incydentalny.

Agnieszka Kosiarz, specjalista prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 38016 )
Array ( [docId] => 38016 )

Array ( [docId] => 38016 )