14 zadań dyrektora szkoły przed wakacjami

Autor: Lucyna Gromiec
Data: 22-06-2016 r.

Przed zakończeniem roku szkolnego dyrektor szkoły ma za zadanie podsumować pracę placówki i wypełnić obowiązki zgodnie z aktualnymi przepisami oświatowymi. Warto wiedzieć, jakie zadania ma do wykonania jeszcze przed wakacjami, a jakie mogą się przedłużyć na czas ferii letnich.

Zadania dyrektora

Dyrektor szkoły:

1) przygotowuje i przedstawia sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego – wyniki i wnioski mogą być przedstawione na zebraniu rady pedagogicznej w czerwcu lub sierpniu,

2) dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu w terminie 21 dni od złożenia sprawozdania przez nauczycieli, ocenę sporządza w formie pisemnej i wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o możliwości wniesienia przez nauczyciela odwołania, wystawia zaświadczenia dla nauczycieli, którzy zakończyli staże na wyższy stopień awansu zawodowego,

3) powołuje komisję kwalifikacyjną dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego, powiadamia nauczyciela i członków komisji o terminie posiedzenia komisji (co najmniej 14 dni przed datą posiedzenia komisji kwalifikacyjnej), wydaje nauczycielowi zaświadczenia o akceptacji komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela kontraktowego lub o braku akceptacji, nadaje nauczycielowi stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego (w drodze decyzji administracyjnej w terminie do 31 sierpnia gdy wniosek złożono do 30 czerwca),

4) uczestniczy w charakterze członka w pracach komisji ds. awansu zawodowego powołanej przez organ prowadzący dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego lub w pracach komisji powołanej przez organ nadzoru pedagogicznego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego,

5) ustala na podstawie propozycji zespołu nauczycieli zestaw podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujący we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej 3 lata szkolne oraz materiały ćwiczeniowe obowiązujące w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym – po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, ustalony zestaw podaje do publicznej wiadomości,

6) dokonuje podsumowania działań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w kończącym się roku, omawia jej skuteczność i wyciąga wnioski w celu poprawy jakości pracy w kolejnym roku,

7) pilnuje procedur związanych z przeprowadzeniem egzaminów zewnętrznych w terminie dodatkowym, zadania wraz z terminami zawarte są w procedurach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej,

8) odbiera przekazane przez okręgową komisję egzaminacyjną wyniki sprawdzianu/egzaminu gimnazjalnego/maturalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach dla uczniów, którzy przystąpili do sprawdzianu w klasie szóstej lub egzaminu gimnazjalnego, przekazuje zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu uczniom (słuchaczom) lub ich rodzicom (prawnym opiekunom), odbiera świadectwa dojrzałości i aneksy do świadectw, a następnie przekazuje je tym, którzy zdali egzamin,

9) zamieszcza wzór prawidłowo wypełnionego świadectwa w pokoju nauczycielskim,

10) pamięta o rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych (przełom czerwca i lipca) oraz o poprawkowym egzaminie maturalnym w sierpniu,

11) rozlicza nauczycieli z przeprowadzania zajęć „karcianych” za drugie półrocze kończącego się roku szkolnego,

12) przekazuje wnioski o nagrody ministra i kuratora dla nauczycieli (potrzebna opinia rady pedagogicznej),

13) przygotowuje plan dyżurów na wakacje – dyżurem dyrektor może się podzielić z zastępcami,

14) przygotowuje świadectwa pracy tym pracownikom, którym umowa wygasa z końcem roku szkolnego.

Lucyna Gromiec

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 39139 )
Array ( [docId] => 39139 )

Array ( [docId] => 39139 )