Dokumenty do kontroli dyrektora szkoły przed wakacjami

Autor: Lucyna Gromiec
Data: 14-06-2016 r.

Dokumentacja nauczania, która w szczególności jest analizowana przed końcem roku szkolnego, powinna być prowadzona zgodnie z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia dokumentacji. Dokumenty wyznaczone do kontroli bada się pod względem merytorycznym, formalnym i ewentualnie rachunkowym. Sprawdź, jakie dokumenty musi skontrolować dyrektor przed zakończeniem roku szkolnego!

Kontroli podlegają w szczególności:

1)  Statut – m.in. pod kątem przestrzegania zapisów dotyczących zasad oceniania, klasyfikowania, promowania.

2) Księga ewidencji – czy odnotowuje się corocznie informacje o spełnianiu przez uczniów obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki.

3) Księga uczniów – czy odnotowywane są przyczyny opuszczenia szkoły przez uczniów, daty przyjęcia uczniów do szkoły

4) Dzienniki lekcyjne – czy wpisy są zgodne z rozporządzeniem w sprawie prowadzenia dokumentacji.

5) Dziennik innych zajęć – czy nie powiela się danych adresowych, czy nauczyciel potwierdza podpisem prowadzenie zajęć w celu monitorowania ich realizacji.

6) Dziennik indywidualnego nauczania.

7) Dokumentacja specjalistów: pedagoga, psychologa, logopedy, doradcy zawodowego – czy dokumentacja związana z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi znajduje się w jego indywidualnej teczce.

8) Protokoły rady pedagogicznej, uchwały – np. czy znajduje się każdorazowo pod protokołem podpis przewodniczącego i osoby piszącej protokół.

9) Arkusze ocen – czy sprostowania błędów dokonuje się przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie nad skreślonymi wyrazami właściwych danych oraz złożenie czytelnego podpisu przez dyrektora szkoły.

10)  Księga arkuszy ocen – czy jest uporządkowana alfabetycznie wg nazwisk uczniów, którzy w danym roku szkolnym ukończyli lub opuścili szkołę.

11) Zaświadczenia – np. czy w szkole prowadzi się rejestr wydanych zaświadczeń.

12) Zestawienia wyników nauczania i zachowania w klasyfikacji rocznej i końcowej – np. czy sporządzono wykaz uczniów: promowanych, niepromowanych, kończących szkołę, wyznaczonych do egzaminu klasyfikacyjnego itp.

13) Dokumentacja wycieczek – np. czy do każdej wycieczki tworzony jest regulamin w oparciu o ogólnie przyjęty w szkole regulamin wycieczek.

14) Protokoły egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych – czy sporządzono je zgodnie z rozporządzeniem.

15) Sprawozdanie z planu nadzoru pedagogicznego – czy dyrektor zapoznał radę pedagogiczną z wnioskami wynikającymi ze sprawowanego nadzoru.

16) Dokumentacja dotycząca awansu zawodowego – np. czy został zrealizowany plan rozwoju zawodowego, czy wpłynęło sprawozdanie z realizacji planu.

17) Kontrola stanu technicznego obiektu: przegląd budynku szkolnego, urządzeń sanitarnych i przeciwpożarowych, terenów przyszkolnych, boiska, zaplanowanie remontów i innych prac związanych ze sprawnym funkcjonowaniem obiektu w nowym roku szkolnym

Rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz.U. z 2014 r. poz. 1170), dalej jako rozporządzenie w sprawie prowadzenia dokumentacji.

Lucyna Gromiec

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

warto skorzystać

Ocena użytkownika:
4
Zgłoś naruszenie regulaminu
Array ( [docId] => 39120 )
Array ( [docId] => 39120 )

Array ( [docId] => 39120 )