Anonimową skargę można pozostawić bez rozpoznania

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 24-03-2014 r.

Skarga na nauczyciela lub innego pracownika szkoły, która jest niepodpisana i nie zawiera danych oraz adresu osoby wnoszącej nie musi być rozpoznawana przez dyrektora szkoły. Jeżeli jednak zarzuty są poważne, lub nie zdarzają się po raz pierwszy, warto przeprowadzić postępowanie wyjaśniające.

Zarówno rodzice, uczniowie, jak i inni pracownicy szkoły mają prawo złożyć skargę na nauczyciela, jeśli uważają, że nie wykonuje swoich obowiązków lub wykonuje je w sposób niewłaściwy. Skarga powinna być skierowana do dyrektora szkoły, w której zatrudniony jest nauczyciel.

Skarga musi odpowiadać przepisom k.p.a.

Zasady rozpatrywania skarg reguluje Kodeks postępowania administracyjnego. Zgodnie z nim podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone:

  • pisemnie,

  • telegraficznie,

  • za pomocą telefaksu lub

  • ustnie do protokołu, a także

  • za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej.

Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i treść żądania. Jeżeli w piśmie brakuje adresu osoby wnoszącej podanie i nie można go ustalić na podstawie posiadanych informacji, to podanie pozostawia się bez rozpoznania. Oznacza to, że skargi niepodpisane, tj. anonimowe, nie powinny być rozpatrywane. Jeżeli jednak zarzuty są poważne, warto przeprowadzić postępowania wyjaśniające w sprawie, zbadać opisaną w skardze sytuację, przyjrzeć się zachowaniu osób, których skarga dotyczy.

Postępowanie wyjaśniające

Z przebiegu postępowania wyjaśniającego należy sporządzić protokół, a osobę składającą skargę poinformowana o wyniku postępowania wyjaśniającego. Osoba składająca skargę nie powinna być uprawniona do wglądu w materiały zebrane w trakcie postępowania wyjaśniającego, z wyjątkiem zeznań złożonych przez jej dziecko. Wszystkie informacje związane z postępowaniem dyscyplinarnym są objęte tajemnicą i nie stanowią informacji publicznej. Czas i sposób przechowywania dokumentów związanych z wniesioną skargą powinny zależeć od jej konsekwencji i skutków dla nauczyciela, najczęściej dołączana jest do akt osobowych pracownika.

W sytuacji, gdy dyrektor szkoły uzna zarzuty, a problem dotyczy uchybienia godności zawodu nauczyciela lub zaniedbania obowiązków, może zostać wszczęte postępowanie dyscyplinarne wobec nauczyciela.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34468 )
Array ( [docId] => 34468 )

Array ( [docId] => 34468 )