Arkusz ocen ucznia przechodzącego do innej szkoły – kopia czy odpis

Autor: Bożena Winczewska
Data: 16-04-2014 r.

Jeśli uczeń zmienia szkołę – trzeba wiedzieć jak postąpić z jego arkuszem ocen. Trzeba wówczas przygotować odpis lub kopię arkusza ocen i przesłać do nowej szkoły lub przekazać rodzicom albo pełnoletniemu uczniowi.

Kopia dokumentu to dokładne odzwierciedlenie oryginału, gdzie odwzorowana jest nie tylko jego treści, ale i układ graficznego, np. za pomocą urządzeń kopiujących. Odpis dokumentu to dokument zawierający dane z innego dokumentu. Istotą odpisu dokumentu jest odzwierciedlenie jego treści, a nie układu graficznego. Odpis arkusza ocen ucznia będzie zatem odtworzeniem, przepisaniem treści z arkusza ocen ucznia, z uwzględnieniem znajdujących się na nim odcisków pieczęci i podpisów.

Przepisy zobowiązujące do sporządzenia kopii lub odpisu arkusza ocen, w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły nie określają, w jaki sposób należy wykonać te czynności. Odpis wydaje się na odpowiednim druku, umieszczając na pierwszej stronie w prawym górnym rogu wyraz „odpis". Jest wypełniany pismem komputerowym i drukowany łącznie z nadrukiem „odpis", wizerunkiem pieczęci urzędowej oraz z pieczęcią i podpisem dyrektora.

Należy pamiętać ponadto, że:

  • w klasach I—III szkoły podstawowej opisowe oceny roczne i oceny zachowania, sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, można dołączyć do arkusza ocen ucznia, co jest równoznaczne z wpisem do arkusza ocen,

  • do arkuszy ocen uczniów gimnazjum założonych na drukach według wzorów nr 55 i 56 dołącza się informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, sporządzoną i podpisaną przez nauczyciela - opiekuna projektu. Informacja zawiera rok szkolny, w którym projekt edukacyjny był realizowany, i temat projektu edukacyjnego, a w przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego - informację o tym zwolnieniu.

Po sporządzeniu i wydaniu uczniowi przechodzącemu do innej szkoły odpisu arkusza ocen należy w jego arkuszu:

  • zamieścić adnotację o sporządzeniu odpisu arkusza ocen ucznia,

  • wpisać datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

Bożena Winczewska, specjalistka prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34681 )
Array ( [docId] => 34681 )

Array ( [docId] => 34681 )