Zasady redagowania zarządzeń dyrektora szkoły

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 28-03-2014 r.

Zarządzenie dyrektora szkoły to akt administracyjny, będący sposobem wykonywania przez dyrektora aktów prawa wyższego rzędu. Nie ma podstaw do wydawania zarządzeń dublujących istniejące zapisy prawne.

Jeśli istnieje zapis prawny (ustawa lub rozporządzenie) obligujący szkołę do danej czynności – nie ma sensu, by dyrektor wydawał zarządzenie z tym związane, bo nie ma uprawnień wyższych niż twórca aktu prawnego wyższego rzędu. Ma to sens tylko wtedy, gdy w zarządzeniu zawarte jest doprecyzowanie zasad związanych z realizacją zalecenia, na przykład. obowiązek przeprowadzenia inwentaryzacji jest podany dość ogólnie. Dyrektor zobowiązany jest wówczas wydać zarządzenie, w którym poda termin zaplanowanej inwentaryzacji do przeprowadzenia w szkole, skład komisji inwentaryzacyjnej i wiele innych informacji z tym związanych.

Sposób redagowania zarządzeń

 

Sposób redagowania projektów normatywnych aktów prawnych określają przepisy rozporządzenia prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej”. W dziale VI rozporządzenia wskazane są zasady dotyczące projektów aktów normatywnych o charakterze wewnętrznym. Określa się je wyłącznie nazwą „uchwała” albo „zarządzenie” (§ 140 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r.)

Do tworzenia tych aktów uprawnione są ściśle określone podmioty z upoważnienia ustawowego. Podstawą wydawania zarządzeń jest przepis prawny, który:

 • upoważnia dany organ do uregulowania określonego zakresu spraw,
 • wyznacza zadania lub kompetencje danego organu (§ 134 rozporządzenia Rady Ministrów z 20 czerwca 2002 r.)

W związku z tym, że przepisy nie określają, jaką formę redakcyjną powinny mieć akty prawne niższe od normatywnych, przy redagowaniu zarządzeń dyrektor może wspierać się istniejącymi przepisami. Wspomniane rozporządzenie Rady Ministrów jest prawem pomocniczym przy tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych. Dyrektor szkoły, aby nadać odpowiednią rangę wydawanym przez siebie zarządzeniom, powinien uwzględnić wymienione w rozporządzenia zasady techniki prawodawczej.

Zarządzenie dyrektora szkoły powinno w związku z tym zawierać:

 • tytuł aktu
 • treść aktu,
 • podpis organu wydającego akt.

Jednostki redakcyjne w zarządzeniu

Podstawową jednostką redakcyjną i systematyzacyjną dla rozporządzenia jest paragraf. Taką też jednostkę redakcyjną powinien stosować dyrektor przy opracowywaniu zarządzeń. Paragraf składa się z mniejszych jednostek:

 • paragrafy można dzielić na ustępy,
 • ustępy na punkty,
 • punkty na litery,
 • litery na tiret (z fr. łącznik, kreska).

Paragrafy zawierają poszczególne samodzielne informacje z zachowaniem kolejności numeracji paragrafów w całym zarządzeniu. Paragraf powinien być krótki, w miarę możliwości nawet jednozdaniowy. Jeżeli myśl ujęta w paragraf składa się z kilku zdań, dzielimy go na ustępy. Jeżeli paragraf składa się z więcej niż jednego ustępu, należy je ponumerować. Podział na ustępy stosuje się również wtedy, gdy między zdaniami wyrażającymi samodzielne myśli występują powiązania treściowe, ale treść żadnego z nich nie jest na tyle istotna, aby wydzielić ją w odrębny paragraf.

Ustęp oznacza się cyfrą arabską z kropką bez nawiasu (1., 2. itd.) z zachowaniem ciągłości numeracji w obrębie danego paragrafu. Dalsze numerowanie przebiega analogicznie – w ustępach dokonuje się podziału na punkty, a w punktach można wprowadzić litery, które oznacza się małymi literami alfabetu łacińskiego z okrągłym nawiasem z prawej strony (a), b) itd.) z zachowaniem ciągłości alfabetycznej w obrębie punktu. W obrębie liter można dokonać ostatniego wyliczenia, wprowadzając tiret: „–„ (znak myślnika). Jest to najmniejsza możliwa jednostka redakcyjna aktu prawnego.

Jeśli zarządzenie jest mocno rozbudowane, grupy paragrafów połączone tematycznie można grupować w jednostki systematyzacyjne wyższego stopnia, tzn. rozdziały numerowane cyframi arabskimi.

Wymieniając wyliczane elementy zaczyna się je od małych liter, a kończy:

 • przy wyliczeniach punktowych – średnikiem, a ostatni kropką,
 • przy wyliczeniach literowych – przecinkiem, a ostatni średnikiem lub kropką.

Forma zarządzenia powinna być zwięzła

Zarządzenie powinno zawierać:

 • tytuł, w skład którego wchodzą:
  • nazwa aktu,
  • numer aktu,
  • nazwa organu wydającego,
  • data wydania aktu,
  • określenie przedmiotu zarządzenia (czego dotyczy), możliwie zwięźle i rozpoczynające się od sformułowania „w sprawie”:
  • treść zarządzenia,
  • podstawa prawna,
  • data wejścia w życie,
  • przepis określający termin wejścia w życie zarządzenia,
  • przepis uchylający, jeżeli zachodzi konieczność uchylenia dotychczas obowiązującej uchwały lub zarządzenia,
  • podpis wydającego zarządzenie.
Małgorzata Celuch, nauczycielka matematyki i informatyki, wicedyrektor w zespole szkół

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34531 )
Array ( [docId] => 34531 )

Array ( [docId] => 34531 )