Arkusz organizacji szkoły nie jest konsultowany ze związkami zawodowymi

Data: 16-04-2013 r.

Dyrektor szkoły nie ma obowiązku przekazywać arkusza organizacji szkoły do zaopiniowania organizacji związkowej. Ustawa o systemie oświaty jednoznacznie wskazuje, że arkusz organizacji ma być konsultowany z radą pedagogiczną i radą rodziców lub radą szkoły.

Dyrektor szkoły do końca kwietnia musi złożyć do organu prowadzącego arkusz organizacji szkoły. Ustawa o systemie oświaty zobowiązuje go do skonsultowania arkusza z radą pedagogiczną i radą rodziców lub radą szkoły, jeżeli została powołana. Ustawa ta nie wskazuje jednak, że dyrektor szkoły ma obowiązek poddawać arkusz organizacji szkoły pod opiniowanie działających w szkole organizacji związkowych. Podobnego obowiązku nie wskazuje Karta Nauczyciela.

Arkusz organizacji szkoły dotyczy zajęć dla uczniów

Dyrektor szkoły musi konsultować arkusz organizacji szkoły z nauczycielami oraz radą rodziców i radą szkoły, ponieważ dotyczy on planowania zajęć z uczniami.

Arkusz organizacji szkoły zawierać musi informacje dotyczące:

 • liczby pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
 • ogólnej liczby godzin edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Dyrektor szkoły, na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacji, ustala tygodniowy rozkład zajęć (obowiązkowych i nieobowiązkowych) (§ 10 ust. 1 i 2 w zał. nr 2 do rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół).

Współpraca dyrektora szkoły ze związkami zawodowymi

Dyrektor szkoły w wybranych kwestiach ma obowiązek konsultować się ze związkami zawodowymi. Za każdym razem wskazuje na to Karta Nauczyciela. Konsultacje ze związkami są konieczne w kwestiach związanych z:

 • Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych,
 • nagrodami i premiami,
 • karami porządkowymi,
 • czasem pracy,
 • planem urlopów,
 • sprawami w zakresie BHP,
 • oceną pracy,
 • awansem zawodowym nauczyciela,
 • rozwiązaniem z nauczycielem umowy o pracy zawartej na czas nieokreślony oraz na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 2 Karty Nauczyciela,
 • wypowiedzenia zmieniającego.

Ustawa o systemie oświaty oraz Karta Nauczyciela nie zawierają informacji o konieczności konsultowania ze związkami spraw, jakie obejmuje arkusz organizacji szkoły.

Podstawa prawna:

 • art. 41 ust. 2 pkt 1; art. 50 ust. 2 pkt 4 i art. 54 ust. 1 ustawy z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),
 • § 10 ust. 1 i 2 w zał. nr 2 rozporządzenia MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624, z późn. zm.),
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.).

Marta Wysocka, specjalista w zakresie prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30224 )
Array ( [docId] => 30224 )

Array ( [docId] => 30224 )