Do 30 kwietnia dyrektor szkoły opracowuje arkusz organizacji szkoły

Data: 03-04-2013 r.

Związki zawodowe nie muszą opiniować arkusza organizacji szkoły. Dokument musi zostać sporządzony przez dyrektora szkoły i zatwierdzony przez organ prowadzący szkołę. Czy powinien zostać zaopiniowany przez związki zawodowe?

Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do 30 kwietnia każdego roku. Arkusz uwzględnia szkolny plan nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

Liczba pracowników i zajęć edukacyjnych w arkuszu organizacji szkoły

W arkuszu organizacji pracy szkoły zamieszcza się w szczególności:

  • liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
  • ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

Arkusz organizacji szkoły nie wymaga opinii związków zawodowych

Ustawa o systemie oświaty, Karta Nauczyciela oraz ustawa o związkach zawodowych, określają przypadki opiniowania aktów prawnych przez instancje związkowe. Nie wymieniono w powyższej grupie dokumentów projektu arkusza organizacyjnego szkoły.

Dlatego brak jest podstaw prawnych do opiniowania przez związki zawodowe projektu arkusza organizacyjnego szkoły publicznej.

Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do 30 maja danego roku.


Podstawa prawna:

Leszek Zaleśny, specjalista prawa oświatowego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 30213 )
Array ( [docId] => 30213 )