Awans zawodowy nauczyciela – obowiązki dyrektora szkoły w wakacje

Data: 30-06-2013 r.

Dyrektor szkoły w której nauczyciele starają się o awans zawodowy nauczyciela będzie musiał w czasie wakacji dopełnić związanych z tym obowiązków. Informacja o tym, którzy nauczyciele rozpoczynają procedurę powinna dotrzeć do dyrektora szkoły w czerwcu.

Nauczyciele, którzy chcą do końca sierpnia zasiąść przed komisją kwalifikacyjną lub egzaminacyjną mieli obowiązek złożenia sprawozdania z realizacji stażu do 30 czerwca (§ 4 ust. 4 rozporządzenia o awansie zawodowym). Dyrektor szkoły przyjmując sprawozdanie musi pamiętać o potwierdzeniu daty jego wpłynięcia.

Ocena dorobku zawodowego – dyrektor szkoły prosi o opinię rady rodziców

Po otrzymaniu sprawozdania z realizacji stażu dyrektor szkoły ma obowiązek zwrócić się do rady rodziców o opinię dotyczącą oceny dorobku zawodowego. Rada rodziców ma na przedstawienie opinii dwa tygodnie. Jeżeli w tym terminie dyrektor szkoły nie otrzyma opinię, kontynuuje postępowanie – na dokonanie oceny dorobku zawodowego nauczyciela ma 21 dni od dnia wpływu sprawozdania z realizacji stażu. Ocena dorobku nauczyciela musi być sporządzona w formie pisemnej, zawierać uzasadnienie i pouczenie o możliwości wniesienia odwołania (art. 9c ust. 8 Karta Nauczyciela).

Zaświadczenie o zakończeniu stażu

Dla nauczycieli, którzy ukończyli staż dyrektor szkoły musi przygotować odpowiednie zaświadczenie o realizacji stażu – bez tego nie będą oni mogli złożyć wniosku o wszczęcie postępowania. Najlepiej wydać zaświadczenie wraz z oceną dorobku zawodowego, wtedy nauczyciel nie będzie miał problemów z dopełnieniem obowiązków proceduralnych, związanych z kompletowaniem dokumentacji niezbędnej do wszczęcia postępowania.

Postępowanie kwalifikacyjne i egzaminacyjne z udziałem dyrektora szkoły

W przypadku ubiegania się o awans zawodowy nauczyciela stażysty za rozpatrzenie wniosku o wszczęcie postępowania kwalifikacyjne na stopień nauczyciela kontraktowego odpowiada dyrektor szkoły. Dokonuje on analizy formalnej złożonego wniosku i powołuje komisję awansu zawodowego (art. 9c ust. 3-3a Karta Nauczyciela).

Dla nauczycieli ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego komisję zwołuje upoważniony organ, ale w jej składzie powinien zasiąść dyrektor szkoły lub jego zastępca.

Posiedzenia kwalifikacyjne i egzaminacyjne powinny odbyć się w terminie do 31 sierpnia danego roku.

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Podstawa prawna:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 30276 )
Array ( [docId] => 30276 )

Array ( [docId] => 30276 )