Chronologiczna numeracja w księdze uczniów

Autor: Małgorzata Celuch
Data: 16-05-2014 r.

Do księgi uczniów wpisuje się dane w porządku chronologicznym, według dat przyjęcia uczniów do szkoły. Poza danymi osobowymi umieszcza się tam adnotacje o dacie ukończenia lub opuszczenia szkoły przez ucznia.

Do księgi uczniów wpisuje się:

 
  • imię (imiona) i nazwisko,
  • datę i miejsce urodzenia,
  • numer PESEL,
  • adres zamieszkania ucznia,
  • imiona i nazwiska rodziców (prawnych opiekunów),
  • adresy ich zamieszkania,
  • datę przyjęcia ucznia do szkoły oraz klasę, do której ucznia przyjęto.

W księdze uczniów odnotowuje się:

  • datę ukończenia szkoły albo
  • datę i przyczynę opuszczenia szkoły przez ucznia.

Księgi uczniów są numerowane jako kolejne tomy, w których należy zachować kontynuację wpisów. Wpisów dokonuje się chronologicznie według dat przyjęcia uczniów do szkoły.  Numeracja znajduje się na pierwszej stronie, tuż po miejscu przeznaczonym na wpis daty założenia księgi i jeżeli poprzednia księga była tomem z numerem I, to kolejną oznaczyć należy numerem II.

Wpis odbywa się na podstawie dowodów osobistych lub innych dokumentów tożsamości rodziców (prawnych opiekunów) lub pełnoletniego ucznia, innych dokumentów zawierających dane podlegające wpisowi do księgi oraz informacji przekazanych przez organ gminy lub dyrektora innej szkoły.

Małgorzata Celuch, wicedyrektor zespołu szkół

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34876 )
Array ( [docId] => 34876 )