Regulamin organizacyjny szkoły nie jest obligatoryjny

Autor: Monika Krajewska
Data: 29-04-2014 r.

Organizację pracy szkoły określa się w różnych dokumentach szkolnych. Prawo nie nakłada na dyrektora obowiązku opracowania regulaminu organizacyjnego. Brak tego dokumentu nie może być wiec traktowany jako uchybienie.

Organizację pracy szkoły publicznej regulują przede wszystkim przepisy ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela oraz rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół.

 

Wśród dokumentów wewnętrznych szkoły regulujących organizację szkoły jest jej statut. Dokument ten powinien określać w szczególności:

  • nazwę i typ szkoły lub placówki oraz ich cele i zadania,

  • organ prowadzący szkołę lub placówkę,

  • organy szkoły lub placówki oraz ich kompetencje,

  • organizację szkoły lub placówki,

  • zakres zadań nauczycieli oraz innych pracowników szkoły lub placówki,

  • zasady rekrutacji uczniów,

  • prawa i obowiązki uczniów, w tym przypadki, w których uczeń może zostać skreślony z listy uczniów szkoły.

Doprecyzowanie zapisów w statucie szkoły w zależności od typu i rodzaju szkoły zawiera rozporządzenie ministra edukacji narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Zgodnie z tym aktem, praca szkoły w danym roku szkolnym musi być organizowana zgodnie z zatwierdzonym przez organ prowadzący, a przygotowanym przez dyrektora szkoły arkuszem organizacji. Arkusz ten określa szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym oraz uwzględnia plany nauczania.

Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego dyrektor szkoły ustala tygodniowy rozkład zajęć, określający organizację zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

W sprawach pracowniczych nieuregulowanych w Karcie Nauczyciela należy stosować odpowiednio przepisy Kodeksu pracy. Artykuł 104 Kodeksu pracy wskazuje, że organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników ustala regulamin pracy. Regulaminu pracy nie wprowadza się, jeżeli obowiązują postanowienia układu zbiorowego pracy lub gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 20 pracowników.

Małgorzata Krajewska, autorka skryptów oraz artykułów z zakresu prawa oświatowego

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak nauczyć dziecko dbania o porządek

pobierz

Jak oduczyć dziecko przeklinania

pobierz

Nowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów

pobierz

Reforma oświaty

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34768 )
Array ( [docId] => 34768 )