Protokół z posiedzenia rady pedagogicznej trzeba udostępnić związkowcom

Autor: Dariusz Dwojewski
Data: 28-04-2014 r.

Dyrektor szkoły na żądanie związku zawodowego ma obowiązek udostępnić regulamin rady pedagogicznej i protokoły z jej posiedzeń a także inne dokumenty i informacje, które są niezbędne do prowadzenia działalności statutowej związku.

Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie związku zawodowego informacji niezbędnych do prowadzenia działalności związkowej, w szczególności informacji dotyczących warunków pracy i zasad wynagradzania. Pracodawca ma obowiązek na żądanie związku zawodowego udzielić tych informacji, które są niezbędne do prowadzenia działalności związkowej (wyrok WSA w Warszawie z 5 marca 2012 r., II SA/Wa 2814/2011).

Zakres działalności związku

Elementem działalności związkowej jest m.in. sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy przepisów prawa pracy. Do kategorii tej zalicza się również przepisy wewnątrzzakładowe (regulamin pracy, regulamin wynagradzania, regulamin ZFŚS). Związek zawodowy ma więc prawo żądać udostępnienia tych aktów, nawet jeśli nie uczestniczył w ich tworzeniu.

Jawność regulaminu rady pedagogicznej

Wprawdzie regulamin Rady Pedagogicznej nie jest aktem należącym do źródeł prawa pracy, ale nie jest on także dokumentem niejawnym. Udostępnieniu podlegają m.in. informacje o organach i osobach sprawujących w nich funkcje i ich kompetencjach. Z kolei dostęp do informacji publicznej przysługuje każdemu (a więc również związkom zawodowym), zaś osoby te nie muszą wykazywać interesu prawnego w uzyskaniu tych informacji. Zgodnie z orzecznictwem administracyjnym danymi publicznymi są także protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych szkoły publicznej, które podlegają udostępnieniu na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zaliczyć je bowiem należy do dokumentów urzędowych (wyrok WSA w Warszawie z 14 września 2011 r., VIII SAB/Wa 3/11, wyrok NSA z 14 września 2011 r., I OSK 2291/11, wyrok WSA w Poznaniu z 19 grudnia 2012 r., II SA/Po 403/12). Dyrektor szkoły i placówki publicznej ma zatem obowiązek udostępnienia tych dokumentów na żądanie związku zawodowego.

Źródło:
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 września 2011 r. (VIII SAB/Wa 3/11),
  • wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 14 września 2011 r. (I OSK 2291/11),
  • wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 19 grudnia 2012 r. (II SA/Po 403/12).
Dariusz Dwojewski

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 34748 )
Array ( [docId] => 34748 )

Array ( [docId] => 34748 )