Do 10 lipca dyrektor szkoły zgłasza osoby, które będą poprawiały maturę

Autor: Wysocka Marta
Data: 05-07-2015 r.

Dyrektor szkoły musi w terminie 10 dni od ogłoszenia wyników matury przesłać do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej informacje o osobach, które oświadczyły wolę przystąpienia do egzaminu poprawkowego. Oświadczenia od absolwentów powinny wpłynąć do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników.

Zorganizowanie egzaminu poprawkowego dla absolwentów, którzy nie zdali matury z jednego przedmiotu wpisuje się w obowiązki dyrektora szkoły. Ustawa o systemie oświaty przewiduje, że do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie ci absolwenci, którzy w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu dostarczą do dyrektora szkoły oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym (art. 44zzm ust. 1 ustawa o systemie oświaty).

Dyrektor szkoły ma 10 dni na poinformowanie OKE o zdających poprawkę

Informacje o osobach chcących przystąpić do egzaminu maturalnego w poprawkowym terminie dyrektor szkoły musi przesłać do dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w ciągu 10 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminów – oznacza to, że dyrektora szkoły obowiązuje termin 10 lipca 2015 roku. Informacje przekazuje się w formie elektronicznej określonej przez OKE. Dyrektor szkoły może zgłosić wyłącznie tych absolwentów, którzy złożyli oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego.

Terminy egzaminów poprawkowych

Egzaminy poprawkowe w części ustnej będą odbywały się w szkole macierzystej zdającego między 24 a 28 sierpnia 2015 r.

Egzaminy poprawkowego w części pisemnej będą odbywały się  25 sierpnia 2015 r. w miejscach wskazanych przez dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej.

Do egzaminu mogą przystąpić wyłącznie ci absolwenci, którzy:

  • przystąpili do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych
  • przystąpili do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym
  • nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części ustnej albo części pisemnej

(art. 44 zzm ust. 1 ustawa o systemie oświaty).

Źródło:

Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2014/2015, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2014

 

Marta Wysocka, specjalistka w zakresie prawa oświatowego

Tagi:  matura, oke

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »
Array ( [docId] => 37447 )
Array ( [docId] => 37447 )

Array ( [docId] => 37447 )